Komunikaty

5 grudnia 2019

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 05 listopada 2019 r.

 

Informacja

z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

w dniu 05 listopada 2019 r.

 

 

Porządkiem posiedzenia objęte zostały następujące sprawy:

 

 1. Dziekan przedstawił wniosek radcy prawnego o skreślenie z listy radców prawnych OIRP w Gdańsku i poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie. Uchwałę w podjęto jednogłośnie.

 

 

 1. Dziekan przedstawił wniosek radcy prawnego o przeniesienie, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania, wpisu na listę prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przeniesienia tego wpisu z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Zielonej Górze na listę prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku.

Uchwałę poniżej podjęto jednogłośnie.

 

Ad. 3. Dziekan przedstawił wniosek radcy prawnego o przeniesienie, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania, wpisu na listę prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przeniesienia tego wpisu z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Białymstoku na listę prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Dziekan poinformował o usunięciu wpisu dwojga radcy prawnego z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku w związku z przeniesieniem wpisu odpowiednio do Izby Katowickiej i do Izby Warszawskiej.

 

 1. Komisja d.s. wpisów przedstawiła dwa wnioski po przeprowadzonych rozmowach z kandydatami ubiegającymi się o wpis na listę radców prawnych. Oba wnioski były pozytywne. Rada jednogłośnie podjęła kolejno dwie uchwały o wpisach na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku – zgodnie z wnioskami.

 

 1. Dziekan Jerzy Mosek zaproponował aby doroczne spotkanie Mikołajkowe dla seniorów – radców prawnych w wieku powyżej 75 roku życia, zorganizować w dniu 17 grudnia 2019 roku. Termin spotkania został zaakceptowany przez członków Rady.

 

 

 1. Dziekan zaproponował aby tradycyjnie przygotować upominki dla dzieci, sierot po radcach prawnych.

Uchwałę w tym przedmiocie Rada podjęła jednogłośnie.

 

 1. Wicedziekan Bartosz Szolc-Nartowski poinformował, że spotkanie integracyjne radców prawnych i aplikantów zaangażowanych w działalność samorządową zostało zaplanowane na dzień 5 grudnia 2019 r. na godzinę 17.30. Spotkanie odbędzie się tak jak w roku poprzednim w Nowym Ratuszu.

 

 1. Dziekan przedstawił informacje na temat spotkania integracyjnego organizowanego przez Koło Seniorów.

 

 1. Wicedziekan Bartosz Szolc-Nartowski przedstawił informacje dotyczące wykonania nowej strony internetowej Izby.

 

 1. Ustalono termin Balu Radców Prawnych i Adwokatów na dzień 15 lutego 2020 roku.

 

 1. Wicedziekan Bartosz Szolc-Nartowski przedstawił informacje dotyczące organizacji przyszłorocznej edycji Pomorskiego Pieszego Ogólnopolskiego Rajdu Radców Prawnych. Rajd zaplanowany został w dniach od 4 do 7 czerwca 2020 r. na Helu. Uczestnicy będą zakwaterowani w ośrodku wypoczynkowym Rewita.

 

 1. Dziekan przedstawił wniosek osoby, która zdała egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2017 roku i w ustawowym terminie wniosła o wpis na listę aplikantów radcowskich a następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wpisu Wnioskującej na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Dziekan przedstawił wnioski dwojga aplikantów o skreślenie z listy aplikantów radcowskich i poddał je kolejno pod głosowanie.

Obie Uchwały w przedmiocie skreślenia – zgodnie z wnioskami podjęto jednogłośnie.

 

 1. Wpis na listę aplikantów radcowskich, prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, osób które w bieżącym roku zdały egzamin wstępny.

Uchwały w tym przedmiocie podjęto jednogłośnie.

 

 1. 16. Dziekan przedstawił sprawy informacyjne przekazane od Rzecznika Dyscyplinarnego:

 

16.1. zawiadomienia o odmowie wszczęcia dochodzenia: R-314/18/ASC/P,
R-316/18/ASC/P, R-328/18/ASC/P, R-138/18/KSW/P, R-38/19/PS,

 

16.2. zawiadomienia o wszczęciu dochodzenia: R-75/19/KW, R-291/18/ASC/P,
R-306/18/ASC/P, R-36/19/PS, R-43/19/PS, R-44/19/PS, R-234/18/PS/P,
R-253/18/PS/P, R-47/19/PS, R-74/19/PS, R-86/19/AK, R-84/19/MT, R-85/19/MT, R-313/18/ASC/P, R-91/19/RT,

 

16.3. zawiadomienia o umorzeniu dochodzenia: R-25/19/ASC, R-35/19/RT,
R-48/19/RT, R-50/19/RT, R-45/19/RT, R-338/18/MT/P, R-341/18/MT/P, R-27/19/RT, R-49/19/RT, R-53/19/AK, R-378/18/MT/P, R-121/18/ASC/P, R-79/18/ASC/P, R-81/18/ASC/P,

 

16.4. zawiadomienie o podjęciu zawieszonego dochodzenia: R-54/18/AK.

 

 

 1. Sprawy wniesione i bieżące.

 

17.1. Dziekan przedstawił przesłanki, które w jego ocenie oraz w ocenie Prezydium Rady przemawiają za utworzeniem stanowiska Zastępcy Kierownika Szkolenia Aplikantów.

Członkowie Rady w toku dyskusji uznali zasadność utworzenia takiej funkcji. W toku dyskusji członkowie Rady zgłaszali uwagi co do sposobu prowadzenia wykładów i ćwiczeń. W zgodnej opinii aplikacja nie powinna powielać co do zakresu materiału studiów.

Dziekan przedstawił kandydaturę koleżanki Magdaleny Witkowskiej na stanowisko Zastępcy Kierownika Szkolenia Aplikantów informując jednocześnie, że uprzednio wyraziła ona na to zgodę.

Dziekan poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Magdaleny Witkowskiej na funkcję Zastępcy Kierownika Szkolenia aplikantów.

 

Uchwała powołującą Panią Mec. Witkowską na tę funkcję została podjęta przy 16 głosach za, przy 1 głosie wstrzymującym się i braku głosów przeciwnych.

 

17.2. Dziekan poinformował o zawarciu porozumienia o współpracy z Pomorskim centrum Pomocy Rodzinie.

 

 

 1. 3. Wicedziekan Ewa Jezierewska wskazała, że nie otrzymała odpowiedzi na przedstawione przez nią propozycje dewizy, która mogła by być umieszczona na sztandarze OIRP w Gdańsku.

Postanowiono, że członkowie Rady udzielą odpowiedzi lub przedstawią inne propozycje w terminie do następnego posiedzenia Rady.

 

Na tym posiedzenie Rady zakończono.

 

 

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała:

Ewa Jezierewska

 

 

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content