Komunikaty

12 października 2018

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 04 września 2018 r.

Informacja

z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

w dniu 04 września 2018 r.

Porządkiem obrad posiedzenia zostały objęte następujące sprawy:

Dziekan poinformował członków Rady o zgonie radcy prawnego Zbigniewa Mielczarka oraz o zgonie radcy prawnego Ludwika Góreckiego. Pamięć zmarłych Kolegów uczczono minutą ciszy.

1. Jednogłośnie podjęto uchwały o skreśleniu na skutek śmierci Pana mecenasa Zbigniewa Mielczarka oraz Pana mecenasa Ludwika Góreckiego z listy radców prawnych prowadzonej przez OIRP w Gdańsku.

2. Jednogłośnie podjęto uchwałę o wpisie na listę aplikantów radcowskich Kandydata, który uzyskał w 2016 r. wynik pozytywny z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską.

3. Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu Aplikanta z listy aplikantów radcowskich, na wniosek własny.

4. Jednogłośnie podjęto uchwałę o zatwierdzeniu referendarza Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku na wykładowcę dla aplikantów II roku aplikacji radcowskiej przy OIRP w Gdańsku, z przedmiotu: „Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów”. W trakcie dyskusji podkreślono, że pożądanym jest aby zajęcia na aplikacji prowadzone były przez praktyków.

5. Jednogłośnie podjęto dwie uchwały o wpisie dwóch Wnioskujących na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku, po zdanym egzaminie radcowskim.

6. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji ds. wpisów, po przeprowadzonej rozmowie z Kandydatem ubiegającym się o wpis na listę radców prawnych, stosunkiem głosów 17 za, 0 przeciwnych, przy 4 głosach wstrzymujących się podjęto uchwałę o wpisie Kandydata na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku.

7. Po zapoznaniu się z wnioskami trojga radców prawnych o zawieszenie w prawie wykonywania zawodu ze względu na wykonywanie pracy w organach ścigania lub sądach, jednogłośnie podjęto uchwały o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego przez wszystkich Wnioskujących.

8. Radca prawny wystąpił o uchylenie uchwały Rady OIRP w Gdańsku nr 1784/2015 z dnia 06.10.2015 r. w sprawie zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego. Uchwała ta została podjęta na Jego wniosek w związku z pracą na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Aktualnie ten stosunek pracy wygasł. Mając na uwadze powyższy stan faktyczny jednogłośnie podjęto uchwałę o uchyleniu uchwały – zgodnie ze złożonym wnioskiem.

9. Dziekan Jerzy Mosek przedstawił przesłanki przemawiające za wnioskowaniem o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu. Celem Zjazdu miało by być omówienie i podjęcie rozstrzygnięć co do trzech grup zagadnień:

1) zmiana zasad wyborczych delegatów na Krajowy Zjazd tak, aby zapewniona była reprezentatywność poszczególnych Izb,

2) ustalenie wytycznych działania samorządu radcowskiego w obecnych realiach,

3) uczczenie 100 – lecia niepodległości Polski.

W toku dyskusji członkowie Rady uznali podjęcie uchwały wnioskującej o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Radców Prawnych z wyżej wskazanym porządkiem obrad za zasadne. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

10. Dziekan Jerzy Mosek poinformował, że OIRP w Gdańsku zaproszona została na międzynarodową konferencję w Hong-Kongu organizowaną przez The Law Society of Hong Kong pt. The ABC to Building a Smart Belt and Road: Law and Artificial Intelligence, Blockchain and Cloud, która odbędzie się w dniu 28.09.2018 r. i zaproponował udział przedstawiciela naszej Izby w tej Konferencji.

Rada zaaprobowała tę propozycję.

11. Dziekan przedstawił sprawy informacyjne przekazane od Rzecznika Dyscyplinarnego:

11.1. o wszczęciu dochodzenia w sprawach: R-74/17, R-16/18, R-18/18, R-23/18,
R-24/18, R-27/18, R-28/18, R-37/18, R-43/18, R-44/18, R-52/18, R-54/18, R-55/18, R-56/18, R-57/18, R-64/18, R-65/18, R-67/18, R-102/18, R-46/18;

11.2. o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawach: R-58/17, R-112/17, R- 21/18, R-36/18, R-38/18, R-101/18;

11.3 o umorzeniu dochodzenia w sprawach: R-64/16, R-16/17, R-31/17, R-39/17,
R-47/17, R-74/17, R-81/17, R-98/17, R-114/17, R-120/17, R-1/18, R-4/18, R-11/18,
R-31/18;

11.4 o udzielenie ostrzeżenia dziekańskiego w sprawach: R-28/18, R-47/18.

12. Sprawy wniesione i bieżące

1. Kierownik szkolenia radców prawnych Mec. Wanda Wojtiekun poinformowała , że jesienne wyjazdowe szkolenie radców prawnych odbędzie się w dniach 15 – 17 listopada 2018 r. w Charzykowych.

2. Koleżanka Anna Kluczek-Kollar przedstawiła informacje na temat przebiegu akcji Niebieski Parasol. W udzielanie nieodpłatnych porad prawnych zaangażowanych było ok 50 radców prawnych. Akcja ta, która prowadzona jest również poza terenem Trójmiasta, służy niewątpliwie promocji zawodu radcy prawnego. Patronat nad tą tak ważną akcją objęło Radio Plus, również w Radiu Gdańsk przy okazji promowania szpitali pojawiły się spoty na temat Niebieskiego Parasola.

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała:

Ewa Jezierewska

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content