Komunikaty

23 marca 2017

INFORMACJA z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku odbytego w dniu 7 marca 2017 r.

INFORMACJA

z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych  w Gdańsku

odbytego w dniu 7 marca 2017 r.

 

Porządkiem obrad posiedzenia objęte zostały następujące sprawy.

 

 1. Skreślenie radcy prawnego z listy radców prawnych OIRP w Gdańsku.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Zawieszeniu prawa wykonywania zawodu przez dwóch radców prawnych – w związku z podjęciem pracy w organach wymiaru sprawiedliwości. Uchwały podjęto jednogłośnie.

 

 1. Po zapoznaniu się z pismem radcy prawnego, w którym poinformował, że od 2004 roku nie wykonuje zawodu radcy prawnego w związku z zatrudnieniem w Sądzie Rejonowym jednogłośnie podjęto uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywaniu zawodu radcy prawnego.

 

Odnośnie do zawartego w powyższym piśmie wniosku o zawieszenie obowiązku opłacania składek członkowskich, mając na uwadze brak podstaw prawnych do jego uwzględnienia Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o odmowie zawieszenia obowiązku opłacania składek członkowskich przez radcę prawnego.

 

Odnośnie do wniosku o zwolnienie z wypełniania obowiązku doskonaleni zawodowego, biorąc pod uwagę fakt zawieszenia prawa wykonywania zawodu przez radcę prawnego oraz fakt zatrudnienia w organach wymiaru sprawiedliwości od 2004 roku, uznano za nieaktualne egzekwowanie w stosunku do radcy prawnego obowiązku szkolenia zawodowego.

 

 1. Na wniosek radcy prawnego, w związku z zamiarem wykonywania przez Niego zawodu radcy prawnego, jednogłośnie podjęto uchwałę o uchyleniu uchwały Rady nr 1948/2016 r. w sprawie zawieszenia prawa wykonywania zawodu radcy prawnego.

 

 1. Wpisy na listę radców prawnych.

 

Przewodniczący Komisji ds. wpisów przedstawił Radzie stanowisko Komisji dotyczące wniosków o wpis na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku złożonych przez troje Kandydatów.

 

Kandydaci zostali wpisani na listę radców prawnych OIRP w  Gdańsku. Uchwały podjęto kolejno: jednogłośnie, następną przy 15 głosach za, 6 głosach wstrzymujących się,
0 głosów przeciwnych. Trzecią uchwałę podjęto przy 20 głosach za, 1 wstrzymujący, 0 przeciwnych.

 

 1. Kryształowe Serce Radcy Prawnego.

 

Do Rady OIRP w Gdańsku wpłynęły cztery zgłoszenia kandydatur na Laureatów Konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego tj. kandydatury radców prawnych Mariana Adama Sanockiego, Adama Krzyżanowskiego, Jerzego Witolda Papieczki oraz aplikanta radcowskiego Tomasza Wolnego – Dunsta.

Dziekan Jerzy Mosek przedstawił sylwetki zgłoszonych radców prawnych.

Po dyskusji, w trakcie której członkowie Rady oceniali przedstawione zgłoszenia, wybrano laureata konkursu – Tomasza Wolnego-Dunst.

W stosunku do pozostałych Kandydatów, w uznaniu za ich szczególnej działania pro bono, uroczyste formalne podziękowania w imieniu Rady wystosuje Dziekan.

 

W tym miejscu Rada OIRP w Gdańsku składa gorące podziękowania Wszystkim Koleżankom i Kolegom radcom prawnym i aplikantom zaangażowanym w działalność pro bono.

 

 1. Sekretarz Rady Kolega Andrzej Bodakowski przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu Konsultantów, do zadań którego należało będzie min. przeprowadzanie szkoleń dla radców prawnych w zakresie prawa Unii Europejskiej. Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie powołania Zespołu Konsultantów OIRP w Gdańsku.

 

 1. Rada zaakceptowała Projekt budżetu OIRP na 2017 rok przygotowany przez Skarbnika oraz Projekt planu pracy Rady OIRP na rok 2017 przygotowany przez Dziekana.

 

 1. Dziekan poinformował Radę o posiedzeniu Prezydium KRRP, które odbyło się z udziałem Dziekanów poszczególnych Okręgowych Izb Radców Prawnych. Tematem posiedzenia było omówienie aktualnej sytuacji w zakresie przestrzegania prawa oraz sposobów reakcji samorządu radców prawnych.

 

Koleżanka Magdalena Witkowska przedstawiła informacje dot. prac prowadzonych w tym zakresie przez KRRP oraz przebiegu spotkania środowisk prawniczych, które odbyło sie w Katowicach.

 

Dziekan, kontynuując swoją wypowiedź, wskazał na potrzebę wyjaśniania w sposób zrozumiały dla osób nie będących prawnikami, że wystąpienie samorządu radców prawnych ma na celu zapewnienie obywatelom niczym nieskrępowanego dostępu do niezależnego i niezawisłego sądu.

Wojciech Grochowiecki wskazał na możliwości przedstawienia stanowiska samorządu również w innych formach, niż poprzez podejmowanie uchwał.

 

W toku dyskusji postanowiono, że na Zgromadzeniu Delegatów przedstawiony zostanie projekt uchwały zawierający stanowisko OIRP w Gdańsku dotyczące ww. kwestii.

 

 1. Dziekan przedstawił ustalenia Prezydium Rady odnośnie do zakresu działań rzecznika prasowego naszej Izby. Na rzecznika prasowego zaproponował radcę prawnego Annę Kluczek- Kollar. W głosowaniu tajnym jednogłośnie na rzecznika prasowego wybrano Annę Kluczek-Kollar. Rzecznik do następnego posiedzenia Rady przedstawi szczegółową koncepcję swojego działania.

 

 1. Wicedziekan Bartosz Szolc-Nartowski przedstawił założenia, na jakich ma działać platforma komunikacyjna Izby pod nazwą Centrum Prasowe. Powołanie Centrum ma umożliwić promowanie samorządu radców prawnych. Powołanie tej instytucji jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mediów. Do działania w Centrum Prasowym zgłosiło się 15 osób (radców prawnych i aplikantów). Uchwała o powołaniu Centrum Prasowego podjęta została jednogłośnie.

 

 1. Wicedziekan Bartosz Szolc-Nartowski przedstawił informację o I Mistrzostwach Polski Radców Prawnych i Aplikantów w Ultramaratonie oraz I Mistrzostwach Polski Radców Prawnych i Aplikantów w Biegach Terenowych, które odbyły się 18 lutego 2017 r. w ramach imprezy biegowej pod nazwą Trójmiejski Ultra Track. Zawody te były jedną z pierwszych imprez w ramach 35-lecia zawodu radcy prawnego.

Kolega Szolc-Nartowski poinformował również o działających 3 profilach Izby na facebooku: OIRP Gdańsk, Radcowie w ruchu, Niebieski Parasol 365 dni Gdańsk. Profile te są ogólnodostępne i mają służyć promocji zawodu radcy prawnego oraz samorządu radcowskiego.

 

 1. Skreślenia z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku dwóch aplikantek, na skutek przeniesienia ich wpisów na listy aplikantów radcowskich prowadzoną przez Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w: Toruniu i Koszalinie.

 

 1. Kierownik szkolenia aplikantów Kolega Tadeusz Jackowski przedstawił założenia projektu uchwały w sprawie przepisów porządkowych odbywania zajęć przez aplikantów. Stosunkiem głosów za 20 osób, przeciw 1 osoba, 0 wstrzymujących się, podjęto uchwałę w sprawie przepisów porządkowych odbywania zajęć przez aplikantów.

 

 1. Sprawy dyscyplinarne.

 

Rzecznik Dyscyplinarny przedstawił informacje o sprawach:

 

 1. o wszczęciu dochodzenia: R-76/16, R-14/16, R-13/16, R-65/16, R- 81/16, R-83/16, R-74/16, R-1/17;

 

 1. o umorzenia dochodzenia: R-216/13, R-4/14, R-37/15, R-124/15, R- 132/15, R-11/16, R-32/15, R-33/15, R-22/16, R-34/16, R-51/16,R-53/16, R-77/16, R-78/16;

 

 1. o odmowie wszczęcia dochodzenia: R-56/16, R-4/17;

 

 1. o podjęciu zawieszonego dochodzenia: R-62/14;

 

 1. o przekazaniu wniosku o ukaranie do OSD: R-110/13.

 

 1. Sprawy różne.

 

Kolega Marcin Czugan,  na samym początku  posiedzenia Rady, poinformował  o odbytym V Turnieju Środowisk Prawniczych   w Halowej Piłce Nożnej. W turnieju wzięło udział ponad 100 zawodników z 9 ośrodków korporacyjnych.

Zgodnie z intencjami organizatorów szósta edycja Turnieju miała by mieć charakter międzynarodowy. Kolega Czugan podkreślił, że organizatorom udało się pozyskać sponsorów: Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną sp. z o. o. i Spółkę Currenda sp. z o.o.

 

KRRP organizuje szkolenie dla sędziów i rzeczników dyscyplinarnych, zapewniając dofinansowanie dla 8 osób. Biorąc pod uwagę fakt, że w obecnej kadencji do Sądu Dyscyplinarnego i na zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego wybrane zostały osoby, które pełnią tę funkcję po raz pierwszy, zakwalifikowano 11 osób do wyjazdu na szkolenie.

 

W dniach 18-20 maja 2017 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie dla Sekretarzy, Skarbników oraz Głównych Księgowych okręgowych izb radców prawnych. Z ramienia Izby w szkoleniu wezmą udział Sekretarz oraz Główna Księgowa.

Kolega Rafał Tołwiński poinformował o Pomorskim Tygodniu Edukacji Prawnej, w ramach którego odbywają się spotkania w szkołach. Ze strony Izby udział radców w tym projekcie koordynuje Koleżanka Anna Palicka.

 

Następne posiedzenie wyznaczone zostało na dzień 4 kwietnia 2017 roku na godzinę 17.00. Posiedzenie Prezydium rozpocznie się o godzinie 16.00.

 

 

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała:

Ewa Jezierewska

 

 

 

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content