Komunikaty

13 października 2015

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku – 06.10.2015

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, odbytego w dniu 6 października 2015 r. w siedzibie OIRP Gdańsku przy ulicy Nowe Ogrody 35

 

Porządkiem obrad posiedzenia Rady w dniu 06.10.2015r. objęte zostały następujące sprawy:

 

 1. 1. Wniosek radcy prawnego o skreślenie z listy radców prawnych –

Rada, działając na podstawie art. 29 pkt. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, podjęła uchwałę o skreśleniu radcy prawnego z listy radców prawnych OIRP Gdańsk, z jednoczesnym wezwaniem go do zapłaty zaległości składkowej. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. 2. Podjęcie uchwały w sprawie usunięcia wpisu radcy prawnego z OIRP w Gdańsku w związku z wpisem na listę radców prawnych OIRP w Krakowie.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o usunięciu wpisu radcy prawnego zgodnie ze złożonym wnioskiem.

 

 1. 3. Wniosek radcy prawnego o przeniesienie wpisu z OIRP w Poznaniu do OIRP w Gdańsku.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o przeniesieniu wpisu radcy prawnego zgodnie ze złożonym wnioskiem.

 

 1. Wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim.

Rada, działając na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, podjęła uchwałę o Wnioskującego wpisie na listę radców prawnych OIRP Gdańsk po zdanym egzaminie radcowskim. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Wnioski komisji ds. wpisów po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych.

 

Kolega Zbigniew Wojciechowski przedstawił rekomendacje Komisji i zawnioskował wpis na listę dwojga radców prawnych wobec spełnienia wymogów formalnych.

 

Działając na podstawie art. 24 ust. 2a pkt. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, Rada podjęła dwie uchwały o wpisie na listę radców prawnych OIRP Gdańsk.

 

 

 

 1. 6. Wniosek w sprawie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu.

 

 

Rada, działając na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, podjęła uchwałę o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, zgodnie z wnioskiem radcy prawnego. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Wniosek o uchylenie uchwały w sprawie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu.

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o uchyleniu Uchwały Rady OIRP Gdańsk nr 1764/2015 z dnia 1 września 2015 r. o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego.

 

 1. Sprawy aplikantów:

 

8.1. Informacja w sprawie naboru na aplikacje po zakończonym egzaminie.

Kolega Marek Kumiński przedstawił wyniki egzaminów na aplikacje radcowską.

 

8.2 Wniosek aplikanta o skreślenie z listy aplikantów radcowskich, prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku wraz z wnioskiem o umorzenie, chociażby częściowo, opłaty za rok szkoleniowy 2015.

 

Dziekan przedstawił pismo aplikanta, rezygnuje on z aplikacji z powodów trudnej sytuacji materialnej. Dziekan przeprowadził rozmowę z aplikantem, w której podtrzymał on swój wniosek o skreślenie z listy aplikantów i umorzenie w całości lub w części opłaty za aplikację za rok szkoleniowy 2015 (notatka z przeprowadzonej rozmowy stanowi załącznik do nin. protokołu).

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o skreśleniu aplikanta z listy aplikantów OIRP Gdańsk.

Rada uwzględniając wniosek o umorzenie części należności z tytułu opłaty za aplikację za rok 2015, obniżyła tę opłatę do kwoty stanowiącej 1/3 opłaty należnej.

 

 1. 9. Wniosek radców prawnych o obniżenie punków szkoleniowych.

 

Koleżanka Wanda Wojtiekun przedstawiała wniosek radcy prawnego o obniżenie ilości punktów w II Cykl szkoleń do 0 z uwagi na bardzo ciężki stan zdrowia. Zarekomendowała podjęcie uchwały obniżającej ilość punktów zgodnie z wnioskiem radcy prawnego.

Rada działając na podstawie § 9 pkt. 1 Uchwały Nr 30/B/VII/2008 KRRP z dnia 06 czerwca 2008 r., zmienionej uchwałami Nr 46/VIII/2011 z dnia 21 maja 2011 r. oraz Nr 74/VIII/2011 z dnia 09 grudnia 2011 r., tekst jednolity uchwały ogłoszony uchwałą nr 78/VIII/2012 r. z dnia 25 stycznia 2012, Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o zmniejszeniu radcy prawnemu wymaganej ilości punktów do 0 punktów szkoleniowych w II Cyklu Szkoleń.

 

 1. 10. Organizacja spotkania radców prawnych i aplikantów uczestniczących w akcji Niebieski Parasol oraz reprezentantów izby w wydarzeniach sportowych.

 

Dziekan poinformował o podjętej w dniu dzisiejszym uchwale przez Prezydium Rady o zorganizowaniu uroczystego spotkania z radcami prawnymi i aplikantami udzielającymi się w akcji Tygodnia świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej oraz naszymi reprezentantami uczestniczącymi w różnego rodzaju wydarzeniach sportowych, na którym Osobom tym złożone zostanie podziękowanie za ich pracę i ogromne zaangażowanie się w ww. działalność naszej Izby.

 

 1. Sprawy przeniesione z Prezydium Rady.

 

W sprawie organizacji Balu Radcy Prawnego powołano zespół w składzie: Zbigniew Szychowski, Teresa Buchholz, Zbigniew Wojciechowski, Juliusz Cybulski.

 

 1. Wniosek komisji ds. Sportu o dofinansowanie kosztów uczestnictwa w XXVI Ogólnopolskiej Letniej Spartakiadzie Prawników „Warszawa 2015” w wysokości 5.000 zł.

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o dofinansowaniu kosztów uczestnictwa w XXVI Ogólnopolskiej Letniej Spartakiadzie Prawników „Warszawa 2015”.

 

 1. Sprawy informacyjne od Rzecznika Dyscyplinarnego:

 

13.1 o wszczęciu dochodzenia w sprawach: R-49/15, R-46/15, R-47/15, R-43/15, R-22/15, R-27/15, R-36/15, R-25/15, R-41/15, R-61/14, R-33/14, R-32/14, R-37/14;

13.2 o umorzeniu dochodzenia w sprawach: R-219/13, R-43/14, R-198/13, R-32/14, R-48/14, R-211/13, R-97/13, R-19/15, R-20/15, R-28/14, R-63/14, R-52/12, R-34/13, R-1/15, R-69/14, R-213/13, R-10/12, R-11/15;

13.3 o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawach: R-40/15, R-118/13.

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content