Komunikaty

19 października 2017

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku – 05.09.2017

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

w dniu 5 września 2017 roku

Posiedzenie Rady w dniu 5 września br. przebiegło, jak niżej:

Przewodniczył Dziekan Jerzy Mosek, który poddał pod głosowanie przedłożony porządek obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłych Kolegów: Pana mecenasa Leszka Jankowskiego i Pana mecenasa Edwarda Skipirzepa.

 

1.Jednogłośnie podjęto uchwały o skreśleniu na skutek śmierci r.pr. Leszka Jankowskiego i r.pr. Edwarda Skipirzepa z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku

 

 1. Jednogłośnie podjęto uchwały o skreśleniu dwóch radców prawnych z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku – na Ich wniosek własny.

 

 1. Na wniosek Komisji ds. wpisów, mając na uwadze konieczność wnikliwego zapoznania się z dokumentami, które wpłynęły w sprawie dopiero na parę dni przed terminem posiedzenia Rady, postanowiono rozpoznanie sprawy wpisu Wnioskującego na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku odroczyć do następnego posiedzenia Rady.

 

 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. wpisów, zgodnie z którą dwoje Wnioskodawców spełnia warunki wpisania jej na listę radców prawnych, jednogłośnie podjęto uchwały o Ich wpisaniu na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku.

 

 1. Dziekan poinformował członków Rady o usunięciu wpisu z listy Izby Gdańskiej dwojga radców prawnych – w związku z przeniesieniem Ich wpisów do Izby Warszawskiej.

 

 1. Działając na wniosek radcy prawnego, jednogłośnie podjęto uchwałę o przeniesieniu wpisu z listy prowadzonej przez OIRP w Szczecinie, na listę prowadzoną przez OIRP w Gdańsku, jako właściwą w związku ze zmianą miejsca zamieszkania radcy prawnego.

 

 1. Działając na wniosek radcy prawnego, jednogłośnie podjęto uchwałę o przeniesieniu wpisu z listy prowadzonej przez OIRP w Warszawie, na listę prowadzoną przez OIRP w Gdańsku jako właściwą, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania radcy prawnego.

 

 1. Działając na wniosek radcy prawnego, jednogłośnie podjęto uchwałę o przeniesieniu wpisu z listy prowadzonej przez OIRP w Białymstoku, na listę prowadzoną przez OIRP w Gdańsku jako właściwą, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania radcy prawnego.

 

 1. Po zapoznaniu się z wnioskami siedmiorga radców prawnych o zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego ze względu na podjęcie pracy odpowiednio: w organach wymiaru sprawiedliwości, organach ścigania lub Prokuratorii Rada Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rada jednogłośnie podjęła uchwały o zawieszeniu prawa Wnioskujących do wykonywania zawodu radcy prawnego.

 

 

 1. Wicedziekan Wojciech Grochowiecki i Sekretarz Andrzej Bodakowski przedstawili członkom Rady założenia przygotowanego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw. Kol. Wojciech Grochowiecki poinformował, że projekt ten został przesłany do radców prawnych, członków OIRP w Gdańsku, świadczących aktualnie nieodpłatną pomoc prawną celem uzyskania ich opinii co do proponowanych zmian. Radcowie ci przesłali drogą mailową swoje uwagi co do projektu ustawy. Uwagi te dotyczyły zarówno proponowanych rozwiązań legislacyjnych, jak i odnosiły się do praktycznych aspektów funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej po wprowadzeniu przedłożonych zmian. W ocenie Kolegi W. Grochowieckiego proponowane zmiany w swojej intencji są zasadne, ale wątpliwości budzą rozwiązania szczegółowe, które wydają się być niedopracowane. W Jego ocenie zbyt dużą wagę w projekcie przypisuje się poradnictwu obywatelskiemu, co może wpłynąć niekorzystnie na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Kol. Wojciech Grochowiecki wskazał na mogące wystąpić trudności w wyznaczeniu odpowiedniej liczby mediatorów. Kolega Andrzej Bodakowski przedstawił swoje uwagi co do proponowanych rozwiązań odnośnie do nieodpłatnej mediacji. Pozytywnie oceniając sam pomysł wprowadzenia nieodpłatnej mediacji, zwrócił uwagę na problemy jakie mogą wyniknąć z braku bazy lokalowej, w której miała by być prowadzona mediacja. Ponadto Jego zdaniem konieczne jest doprecyzowanie postanowień projektu, tak aby nie budziło wątpliwości jaki jest zakres przedmiotowy nieodpłatnej mediacji. Postanowiono, że Koledzy Wojciech Grochowiecki i Paweł Czerniewski, wykorzystując przesłane uwagi oraz opinie członków Rady, przygotują stanowisko, które zostanie przesłane do KRRP.

 

 1. Kolega Andrzej Bodakowski przedstawił członkom Rady informacje na temat zaplanowanego w tym roku w dniach od 16 do 20 października Tygodnia Mediacji oraz Międzynarodowego Dnia Mediacji zaplanowanego na dzień 19 października. Ustalenia organizacyjne mają być podjęte na zaplanowanym na dzień 14 września Salonie Mediatora. Kol. Andrzej Bodakowski poinformował również o pracach związanych z tworzeniem sieci ośrodków mediacji, którą miały by tworzyć ośrodki mediacji przy poszczególnych okręgowych izbach radców prawnych. W tym kontekście przedstawił informację o uchwaleniu przez radców prawych mediatorów zasad etyki radcy prawnego mediatora.

 

 1. Koleżanka Anna Kluczek-Kollar oraz Kolega Bartosz Szolc-Nartowski przedstawili przygotowany przez siebie projekt obchodów 35-lecia samorządu radców prawnych. Uroczystość ma się odbyć dnia 21 października 2017 r. w pomieszczeniach Akademii Muzycznej w Gdańsku. Rozpoczęcie uroczystości przewidziano na godzinę 17. Omówiono sprawy organizacyjne i ustalono, że zaproszenia na uroczystość nie będą limitowane, przy czym ze względu na ilość miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Serdecznie zapraszamy Wszystkie Koleżanki i Kolegów na tę wspaniałą uroczystość naszego Samorządu.

 

 1. Po zapoznaniu się z wnioskiem radcy prawnego o zwolnienie z obowiązku uiszczania składki członkowskiej ze względu na fakt przebywania na urlopie wychowawczym postanowiono, że Skarbnik wystąpi do Wnioskodawczyni o przedstawienie szczegółowego uzasadnienia i dokumentów, które przemawiały by za uwzględnieniem jej wniosku.

 

 1. Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami, w związku z faktem wpisania osób wymienionych w załączniku do protokołu na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku podjęto uchwały o skreśleniu z listy aplikantów radcowskich tych osób. Uchwały w odniesieniu do każdej z osób zostały podjęte jednogłośnie.

 

 1. Jednogłośnie podjęto uchwały o skreśleniu dwóch aplikantów z listy aplikantów radcowskich – zgodnie z wnioskami.

 

 1. Rzecznik Dyscyplinarny przedstawił członkom Rady informację o sprawach, w których wszczęto dochodzenie (11 spraw), zawieszono postepowanie (2 sprawy), odmówiono wszczęcia postepowania (5 spraw) oraz umorzono postępowanie (23 sprawy).

 

 1. Sprawy wniesione.

 

 1. Kolega Rafał Tołwiński przedstawił informacje na temat przewidzianego na dzień
  14 października 2017 r. Pikniku Rodzinnego oraz II Turnieju golfa prawników Pomorza, który odbędzie się pod patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku.

 

 1. Koleżanka Wanda Wojtiekun przedstawiła dane dotyczące wypełnienia przez członków Izby obowiązku szkoleniowego.

 

 1. Koleżanka Anna Kluczek-Kollar poinformowała, że drogą mailową przekaże członkom Rady informacje na temat pomocy udzielonej w ramach akcji organizowanej przez OIRP dla ofiar nawałnicy. Dziekan podziękował organizatorom tej akcji wskazując, że buduje ona pozytywny obraz radców prawnych w społeczeństwie.

 

 1. Koleżanka Anna Szarmach przedstawiła informacje na temat prac zespołu powołanego do przedstawienia propozycji zmian w k.p.c.

 

 

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała:

Ewa Jezierewska

 

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content