Komunikaty

18 stycznia 2016

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, 05.01.2016

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku,

odbytego w dniu 5 stycznia 2016 r.

w siedzibie ośrodka OIRP w Gdańsku przy ulicy Czajkowskiego

 

Posiedzenie otworzył Dziekan Rady Jerzy Mosek, który przedstawił porządek posiedzenia Rady. Porządkiem posiedzenia zostały objęte następujące sprawy:

 

 

 1. Skreślenie z listy radców prawnych w skutek zgonu.

Rada, na podstawie art. 29 pkt 5 w zw. z art. 291 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych uchwaliła skreślenie z listy radców prawnych OIRP w Gdańsku radcy prawnego – w skutek zgonu.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Rada uczciła minutą ciszy zmarłego Radę Prawnego.

 

 1. Skreślenie z listy radców prawnych na wniosek własny – w związku z wykonywaniem zawodu adwokata.

 

Rada, działając na podstawie art. 29 pkt. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych skreśliła z listy radców prawnych OIRP w Gdańsku radcę prawnego – na wniosek własny, w związku z wykonywaniem zawodu adwokata.

Wnioskodawca został zobowiązany do uiszczenia zaległości w opłacaniu składek samorządowych.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Usunięcie wpisu radcy prawnego w związku z przeniesieniem wpisu do OIRP w Bydgoszczy.

 

Rada, na podstawie § 24 ust. 1 w zw. § 24 ust. 5 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, usunęła wpis radcy prawnego z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku – w związku z przeniesieniem wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Wniosek radcy prawnego o przeniesienie wpisu z Izby Poznańskiej do Izby Gdańskiej.

Rada, na podstawie § 24 ust. 1 w zw. § 24 ust. 5 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, przeniosła wpis radcy prawnego z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Wniosek radcy prawnego o przeniesienie wpisu z Izby Bydgoskiej do Izby Gdańskiej.

 

Rada, na podstawie § 24 ust. 1 w zw. § 24 ust. 5 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, przeniosła wpis radcy prawnego z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Wniosek Komisji ds. wpisów w związku z przeprowadzoną rozmową z Osobą wnioskującą o wpis na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku.

 

Kolega Marek Rusiecki poinformował w imieniu Komisji ds. Wpisów, iż istnieją poważne wątpliwości co do prawdziwości twierdzeń i dowodów przedkładanych na poparcie istnienia przesłanek co do wpisu na listę radców prawnych Osoby wnioskującej. Komisja sporządzi na tę okoliczność stosowne sprawozdanie.

 

Kolega Rusiecki zaproponował przeniesienie sprawy przedmiotowego wpisu na listę radców prawnych na następne posiedzenie Rady, celem dogłębnego zbadania sprawy.

Rada postanowiła przesunąć rozpoznanie sprawy na następne posiedzenie.

 

 1. Wniosek radcy prawnego o zawieszenie prawa wykonywania zawodu w związku z wykonywaniem zawodu adwokata.

 

Rada, działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, zawiesiła prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego, zgodnie z wnioskiem radcy prawnego, w związku z wykonywaniem przez Wnioskującego zawodu adwokata.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Wniosek radcy prawnego o zawieszenie prawa wykonywania zawodu w związku z wykonywaniem zawodu asystenta sędziego.

 

Rada, działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych zawiesiła prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego, zgodnie z wnioskiem radcy prawnego.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. „Kryształowe Serce” – przyznanie nagrody.

 

Dziekan przedstawił wystąpienie Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej, zgłaszającego do nagrody „Kryształowego Serca Radcy Prawnego” Panią mecenas Elżbietę Montwiłł – Kołodziejczyk.

W uzasadnieniu wskazano, że Pani Mecenas świadczy z wielkim zaangażowaniem nieodpłatną pomoc prawną osobom potrzebującym.

Wniosek poparły Koleżanki: Magdalena Witkowska i Marta Małysa, potwierdzając zaangażowanie w świadczeniu pomocy prawnej Pani mecenas Montwiłł – Kołodziejczyk.

Rada jednogłośnie postanowiła wskazać Elżbietę Montwiłł – Kołodziejczyk jako kandydata do nagrody „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” z OIRP w Gdańsku.

 

 1. Wniosek Ośrodka Mediacji przy OIRP w Gdańsku w sprawie zmiany Regulaminu Ośrodka Mediacji.

 

Zaproszony na posiedzenie Pan mecenas Piotr Kubik oraz Członek Rady Kolega Paweł Czerniewski referujący Radzie zasadność zaproponowanych przez Ośrodek Mediacji zmian, zaproponowali przeniesienie kwestii związanych ze zmianą regulaminu na następne posiedzenie Rady, z uwagi na potrzebę dostosowania proponowanych zmian do nowych uregulowań prawnych.

 

Rada postanowiła przenieść kwestie zmiany Regulaminu Ośrodka Mediacji przy OIRP w Gdańsku na następne posiedzenie.

 

Sprawy aplikacji

 

 1. Wniosek aplikanta o przedłużenie, w drodze wyjątku, urlopu dziekańskiego na rok 2016.

 

Dziekan poinformował, że te kwestie należą do kompetencji dziekana i zaproponował zdjęcie sprawy z porządku obrad.

Rada postanowiła zdjąć z porządku obrad rozpoznanie wniosku aplikanta o przedłużenie, w drodze wyjątku, urlopu dziekańskiego na rok 2016 i przekazać wniosek do rozpoznania wg właściwości.

 

 1. Wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich, prowadzoną przez OIRP w Gdańsku, w związku ze złożeniem egzaminu wstępnego na aplikację radcowską z wynikiem pozytywnym.

 

Rada, działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, podjęła uchwałę o wpisie Wnioskodawcy na listę aplikantów radcowskich OIRP Gdańsk.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Ad. 13) Wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich, prowadzoną przez OIRP w Gdańsku, w związku ze złożeniem egzaminu wstępnego na aplikację radcowską z wynikiem pozytywnym i warunkowe dopuszczenie do uczestnictwa w zajęciach do dnia wpisu na listę aplikantów.

 

Rada, działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, podjęła uchwałę o wpisie Wnioskodawcy na listę aplikantów radcowskich OIRP Gdańsk.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Wniosek o przeniesienie wpisu z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Bydgoszczy na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku.

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o przeniesieniu wpisu Wnioskodawcy z listy aplikantów prowadzonej przez Radę OIRP w Bydgoszczy na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku. Wpis na II rok aplikacji radcowskiej.

 

 1. Wniosek o przeniesienie wpisu z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Białymstoku na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku.

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o przeniesieniu wpisu Wnioskodawcy z listy aplikantów prowadzonej przez Radę OIRP w Białymstoku na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku. Wpis na II rok aplikacji radcowskiej.

 

 1. Wyznaczenie patronów dla aplikantów I roku aplikacji radcowskiej.

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o wyznaczeniu patronów dla 100 aplikantów I roku aplikacji radcowskiej wg listy złożonej do protokołu z posiedzenia Rady.

 

 1. Ustalenie rocznych planów szkoleń na 2016 rok dla poszczególnych roczników.

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę dotyczącą uchwalenia rocznych planów szkoleń aplikantów na rok 2016.

 

 1. Określenie terminu uiszczenia opłaty rocznej za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2016.

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o ustaleniu terminu uiszczenia opłaty rocznej w kwocie 5.735 zł za aplikację radcowską na dzień 01.02.2016 r.

W tym samym czasie należy złożyć wniosek o rozłożenie opłaty na raty.

 

 1. Określenie jednolitych terminów spłaty rat opłaty rocznej za aplikację w roku 2016.

 

Rada podjęła uchwałę o ustaleniu terminów zapłaty rat opłaty rocznej w następujący sposób:

 

W przypadku II rat:

 • I rata w kwocie 2.868 zł. (słownie: dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych) płatna do dnia 16 lutego 2016 r.,
 • II rata w kwocie 2.867 zł. (słownie: dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem złotych) płatna do dnia 31 października 2016 r.

 

W przypadku III rat:

 • I rata w kwocie 1.913 zł. (słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzynaście złotych) płatna do dnia 16 lutego 2016 r.,
 • II rata w kwocie 1.911 zł. (słownie: jeden tysiąc dziewięćset jedenaście złotych) płatna do dnia 31 maja 2016 r.,
 • III rata w kwocie 1.911 zł. (słownie: jeden tysiąc dziewięćset jedenaście złotych) płatna do dnia 31 października 2016 r.

 

W przypadku IV rat:

 • I rata w kwocie 1.436 zł. (słownie: jeden tysiąc czterysta trzydzieści sześć złotych) płatna do dnia 16 lutego 2016 r.,
 • II rata w kwocie 1.433 zł. (słownie: jeden tysiąc czterysta trzydzieści trzy złote) płatna do dnia 15 kwietnia 2016 r.,
 • III rata w kwocie 1.433 zł. (słownie: jeden tysiąc czterysta trzydzieści trzy złote) płatna do dnia 15 lipca 2016 r.,
 • IV rata w kwocie 1.433 zł. (słownie: jeden tysiąc czterysta trzydzieści trzy złote) płatna do dnia 31 października 2016 r.

W przypadku V rat:

 • I rata w kwocie 1.147 zł. (słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści siedem złotych) płatna do dnia 16 lutego 2016 r.,
 • II rata w kwocie 1.147 zł. (słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści siedem złotych) płatna do dnia 15 kwietnia 2016 r.,
 • III rata w kwocie 1.147 zł. (słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści siedem złotych) płatna do dnia 31 maja 2016 r.,
 • IV rata w kwocie 1.147 zł. (słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści siedem złotych) płatna do dnia 15 lipca 2016 r.,
 • V rata w kwocie 1.147 zł. (słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści siedem złotych) płatna do dnia 31 października 2016 r.

 

W przypadku VI rat;

 • I rata w kwocie 960 zł. (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 16 lutego 2016 r.,
 • II rata w kwocie 955 zł. (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych) płatna do dnia 15 kwietnia 2016 r.,
 • III rata w kwocie 955 zł. (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych) płatna do dnia 31 maja 2016 r.,
 • IV rata w kwocie 955 zł. (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych) płatna do dnia 15 lipca 2016 r.,
 • V rata w kwocie 955 zł. (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych) płatna do 15 września 2016 r.,
 • VI rata w kwocie 955 zł. (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych) płatna do dnia 31 września 2016 r.

 

 1. Wnioski aplikantów o zmianę patronów.

 

Rada większością głosów podjęła siedem uchwał wyrażających zgodę na zmianę patronów – zgodnie z wnioskami aplikantów.

 

 1. Ponowne zadysponowanie rezerwy godzinowej określonej w programie aplikacji w roku szkoleniowym 2016.

 

Koleżanka Teresa Buchhloz, z upoważnienia Kolegi Tadeusza Jackowskiego przedstawiła Radzie następujące propozycje zadysponowania rezerw godzinowych w programie aplikacji:

 

rezerwa godzinowa dla I roku wynosi 15 godzin i będzie przeznaczona:

– 6 godzin na prawo cywilne,

– 3 godziny na prawo cywilne – sztuka pisania umów,

– 6 godzin na postępowanie cywilne;

 

na II roku rezerwa wynosi 6 godzin i przeznaczona będzie:

– 3 godziny na prawo wekslowe,

– 3 godziny – sztuka pisania umów;

 

na III roku rezerwa wynosi 31 godzin i przeznaczona będzie:

– 6 godzin na postępowanie sądowo – administracyjne,

– reszta na przygotowanie do egzaminu radcowskiego.

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o zaakceptowaniu propozycji zadysponowanie rezerwy godzinowej określonej w programie aplikacji w roku szkoleniowym 2016.

 

 1. Sprawy przekazane informacyjnie od Rzecznika Dyscyplinarnego:

 

22.1 o wszczęciu dochodzenia: R-24/15, R-28/15, R-13/15, R-80/15, R-119/15, R-77/15, R-123/15, R-118/15, R-117/15, R-116/15, R-113/15, R-112/15,
R-111/15, R-110/15, R-109/15, R-78/15, R-76/15, R-129/15, R-128/15,
R-127/15, R-126/15, R-130/15, R-90/15, R-120/15.

22.2 o umorzeniu dochodzenia: R-12/14, R-4/14, R-57/14, R-21/15, R-20/13,
R-27/15, R-34/12.

 

 1. Sprawy informacyjne.

 

23.1 Informacja od Koordynatora Rejonu Elbląskiego Kolegi Wojciecha Drożdżała na temat planu szkoleń w I-szym półroczu 2016 r. dla radców prawnych z rejonu Elbląga.

 

Dziekan przedstawił pismo Kolegi Wojciecha Drożdżała z dnia 30 grudnia 2015 r., skierowane do Rady a zawierające podziękowanie za pomoc w organizacji 4 wykładów SSO Teresy Karczyńskiej – Szumilas dla radców prawnych z rejonu Elbląga. Jednocześnie podał tematykę i terminy kolejnych szkoleń, które organizowane są przy współdziałaniu ze środowiskiem adwokackim.

Rada postanowiła treść pisma Kolegi Wojciecha Drożdżała umieścić na stronie internetowej Izby.

 

 1. Sprawy bieżące.

 

Kolega Wojciech Grochowiecki przedstawił informacje dot. wdrożenia świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Wskazał, że aktualnie podpisywane są umowy z radcami prawnymi. Wskazał też na pewne problemy, z którymi spotykają się radcowie prawni przy podpisywaniu tych umów i zapewnił, że radcowie Ci mogą liczyć na wsparcie Rady.

 

 

 

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content