Komunikaty

16 listopada 2015

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, 03.11.2015

Informacja

z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w siedzibie OIRP w Gdańsku, przy ulicy Nowe Ogrody 35

Posiedzenie otworzył Dziekan Rady Jerzy Mosek, który przedstawił porządek posiedzenia, którym objęte zostały następujące sprawy:

 1. 1. Skreślenie z listy radców prawnych na wniosek własny pięciorga radców prawnych.

 

Uchwały podjęto jednogłośnie.

 

 1. 2. Sprawa dotycząca odmowy wpisu na listę radców prawnych. – referował Kolega Marek Rusiecki

 

Pan mec. M. Rusiecki poinformował, że Prezydium KRRP uchyliło uchwałę OIRP Gdańsk, odmawiającą wpisu, w której argumentowano odmowę brakiem doświadczenia w wykonywaniu zawodu radcy prawnego. W dniu 26.10.2015 r. wpłynęło pismo pełnomocnika Skarżącego, stanowiące uzupełnienie wniosku o wpis, poprzez przedłożenie dokumentacji mającej rzekomo potwierdzać posiadane doświadczenia przez w/w.

Dziekan zaproponował przeprowadzenie rozmowy ze Skarżącym.
Rada postanowiła skierować sprawę do Komisji ds. wpisów, zalecając przeprowadzenie szczegółowego postępowania wyjaśniającego, w tym przesłuchania Skarżącego.

 

 1. 3. Przeniesienie wpisu radcy prawnego z Izby Koszalińskiej do Izby Gdańskiej.

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o przeniesieniu wpisu radcy prawnego z OIRP Koszalin na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP Gdańsk.

 

 1. 4. Wniosek radcy prawnego o zawieszenie prawa wykonywania zawodu. (asystent sędziego).

 

Rada, działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, podjęła uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu radcy prawnego przez radcę prawnego, zgodnie
z jego wnioskiem. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. 5. Wnioski o wpis na listę aplikantów radcowskich, prowadzoną przez OIRP w Gdańsku osób, które złożyły egzamin wstępny na aplikację radcowską z wynikiem pozytywnym. (wg załącznika)

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwały o wpisie na listę aplikantów prowadzoną przez OIRP Gdańsk, 107 osób wg załącznika.

 

 1. 6. Spotkanie wigilijne z upominkiem dla seniorów powyżej 75 roku życia w dniu 17 grudnia 2015 r.

 

Rada organizuje kolejne Spotkanie Wigilijne dla naszych Koleżanek i Kolegów Seniorów. Tradycyjna kolacja (połączona z wręczeniem upominków Bożonarodzeniowych) jest organizowana w tym roku w Hotelu Admirał. Aktualnie mamy w naszej Izbie 117 Seniorów.

 

Zapraszamy bardzo serdecznie Koleżanki i Kolegów Seniorów na Spotkanie Wigilijne w dniu 17 grudnia br. !

 

 1. 7. Bal Radców Prawnych – wstępne informacje Komitetu organizacyjnego Balu.

 

Najbliższy Bal Radców Prawnych będzie pełen niespodzianek choć koszt Balu pozostanie na niezmienionym poziomie.

Zapraszamy bardzo serdecznie już dzisiaj wszystkie Koleżanki i Kolegów.

Integrujmy się i spotykajmy nie tylko na salach sądowych.

 

 1. 8. Wnioski radców prawnych o zmniejszenie i umorzenie punktów za II cykl szkoleń zawodowych złożone.

 

Koleżanka Wanda Wojtiekun przedstawiła wnioski dwóch Koleżanek radców prawnych w tym zakresie (przyczyny: długotrwała ciężka choroba oraz urodzenie w okresie szkoleniowym dwojga dzieci).

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o zmniejszeniu radcy prawnemu (ciężka długotrwała choroba) wymaganej w II Cyklu Szkoleń Zawodowych ilości punktów do 0 punktów szkoleniowych.

 

Rada większością głosów, przy dwóch wstrzymujących się, podjęła uchwałę o zmniejszeniu radcy prawnemu (urodzenie w okresie szkoleniowym dwojga dzieci) wymaganej w II Cyklu Szkoleń Zawodowych ilości punktów do 0 punktów szkoleniowych.

 

 1. 9. Wniosek złożony przez radcę prawnego o umorzenie części należności z tytułu składek, kosztów postępowania i zawieszenia obowiązku składkowego.

 

Kolega Marek Rusiecki przedstawił ww. wniosek radcy prawnego i poinformował o wysokości zaległości w zapłacie (łącznie: 2.080,- zł).

Radca prawny wnosi o umorzenie części należności z obu tytułów o 50 %.

Zwrócono uwagę, że Rada nie może zwolnić z płacenia składek czy też zawieszać obowiązek składkowy. Brak jest w tym zakresie podstawy prawnej.

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o odmowie umorzenia zaległości zarówno z tytułu składek jak i kosztów postępowania, wskazując na możliwość złożenia wniosku o rozłożenie ww. płatności na raty.

 

 1. Sprawy przeniesione z Prezydium Rady.

 

Kierownik Szkolenia Aplikantów Kolega Zbigniew Szychowski złożył wniosek o uzupełnienie składu Komisji Egzaminacyjnej na Kolokwium z prawa administracyjnego poprzez powołanie do niej jeszcze jednego Członka – z uwagi na zakres prac Komisji.

 

Rada, mając na uwadze informację i wyjaśnienia Kierownika Szkolenia Aplikantów, jednogłośnie podjęła uchwałę o uzupełnieniu składu Komisji Egzaminacyjnej na kolokwium z prawa administracyjnego dla Aplikantów Radcowskich OIRP w Gdańsku, poprzez powołanie do tej Komisji kolejnego Członka w osobie radcy prawnego.

 

 1. Sprawy informacyjne od Rzecznika Dyscyplinarnego.

 

11.1. zawieszenia dochodzenia w sprawie: R-41/15,

11.2. umorzenia dochodzenia w sprawach: R-206/13, R-39/14

11.3. odmowy wszczęcia dochodzenia w sprawach: R-88/15, R-34/15, R-45/15, R-29/15.

11.4. wszczęcie dochodzenia w sprawach: R-89/15, R-39/15, R-42/15, R-9/15, R-48/15, R-52/15 do R-70/15 (sprawy M. Baranieckiej),i R-84/15 do 106/15 (sprawy M. Baranieckiej).

 1. Sprawy bieżące i wniesione.

 

Dziekan podziękował naszemu Koledze Wojciechowi Grochowieckiemu za sprawne przeprowadzenie akcji pn. Bezpłatna pomoc prawna. Jesteśmy w czołówce w tym zakresie, mamy podpisane wszystkie porozumienia za wyjątkiem Gdyni i Pucka, gdzie występują problemy z określeniem miejsca świadczenia pomocy tzw. punktów. Dziekan podał, że wpłynęło 168 zgłoszeń od radców prawnych zainteresowanych świadczeniem tego typu pomocy, w tym 79 od osób w pełni dyspozycyjnych.

 

Dziekan poinformował także o piśmie Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku,
w którym powołał się On na wystąpienia Pomorskiej Izby Adwokackiej z inicjatywą umieszczenia w sądzie broszur i stendów zachęcających do korzystania z profesjonalnej obsługi prawnej. Dziekan wystosuje stosowne pismo do Prezesa Sądu dotyczące naszego Samorządu.

 

Ponadto Dziekan poinformował, iż 02.12.2015r. o godz. 10,00 w Sali 157 Sądu Okręgowego w Gdańsku odbędzie się IX Salon Mediatora, organizowane w formie seminarium. Ogłoszenie zamieszczone zostanie na stronie izby. Dziekan zachęcał do udziału w seminarium.

 

Dziekan poinformował, że otrzymał zaproszenie od Pomorskiej Okręgowej Rady Adwokackiej na obchody 70 Lat Adwokatury i złożył wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie kolegom adwokatom pamiątkowego upominku.

 

Ponadto Dziekan poinformował, że 12 października 2015 r. brał udział w uroczystych obchodach 25-lecia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Podczas swojego wystąpienia na tej uroczystości przekazał, w imieniu naszego Samorządu, Kierownictwu i sędziom Sądu Apelacyjnego gratulacje i życzenia dalszych osiągnięć w pracy zawodowej i powodzenia w życiu osobistym.

 

Dziekan przekazał informację o otrzymaniu zaproszenia z Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku na uroczystość związaną z nadaniem praw wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, która będzie miała miejsce w dniu 21.11.15 r.

Rada postanowiła, że na tej uroczystości będzie nas reprezentowała Koleżanka Elżbieta Czarnecka.

Dziekan przekazał też informację o XI Form Polsko-Niemieckim organizowanym w dniach od 20-22.11.2015 r. we Wrocławiu i zachęcał do wzięcia udziału w tym Forum.

 

Kolega Jarosław Niesiołowski będzie oficjalnie reprezentował nasza Izbę w spotkaniach i rozmowach w Kijowie z przedstawicielami zawodów prawniczych, podczas swojego wyjazdu na Ukrainę.

Na tym posiedzenie zakończono.

Halina Ostrowska                                                   Jerzy Mosek

 

Sekretarz Rady                                                         Dziekan

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content