Komunikaty

19 lutego 2016

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku – 02 lutego 2016 r.

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku,

  odbytego w dniu 02 lutego 2016 r.

 

Posiedzenie otworzył Dziekan Rady Jerzy Mosek, który przedstawił porządek posiedzenia Rady, którym zostały objęte następujące sprawy:

 

 1. Skreślenie z listy radców prawnych Kolegi Adama Drapińskiego wskutek zgonu.

Rada, działając na podstawie art. 29 pkt 5 w zw. z art. 291 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, podjęła jednogłośnie uchwałę o skreśleniu radcy prawnego Adama Drapińskiego z listy radców prawnych OIRP Gdańsk.

 

Rada uczciła pamięć naszego Kolegi minutą ciszy.

 

 1. Skreślenie z listy radców prawnych dwojga radców prawnych na wniosek własny:

 

Rada, działając na podstawie art. 29 pkt. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, podjęła uchwały o skreśleniu z listy radców prawnych – na wnioski własne.

Uchwały podjęto jednogłośnie.

 

 1. 3. Wniosek o wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim.

Rada, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, podjęła uchwałę o wpisie Wnioskującego na listę radców prawnych OIRP Gdańsk, po zdanym egzaminie radcowskim. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Usunięcie wpisów dwojga radców prawnych w związku z przeniesieniem wpisu do innych OIRP (w Bydgoszczy i w Warszawie).

Rada, na podstawie § 24 ust. 1 w zw. § 24 ust. 5 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, podjęła uchwały o usunięciu wpisów wnioskujących radców prawnych

z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w związku z przeniesieniem wpisów na listę radców prawnych prowadzoną przez: Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy i Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Uchwały podjęto jednogłośnie.

 

 1. Wniosek Ośrodka Mediacji przy OIRP w Gdańsku w sprawie zmiany

Regulaminu Ośrodka Mediacji w załączniku nr 2, 3, 4, 5. – ref. P. Czerniewski.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie regulaminu Ośrodka Mediacji zgodnie z przedłożoną propozycją przez Prezesa Ośrodka – Kolegę Piotra Kubika.

 

 1. Ustalenie terminu zwołania Zgromadzenia Delegatów celem zatwierdzenia budżetu OIRP na 2016 r.

 

Rada postanowiła zwołać Zgromadzenie Delegatów na dzień 30 marca 2016 r. na godz. 16.30 w Ośrodku Szkolenia Aplikantów.

 1. Sprawy aplikacji:

 

7.1. Wnioski o przeniesienie:

 

– wpisu z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Warszawie na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku.

Wpis na III rok aplikacji radcowskiej;

– o przeniesienie wpisu z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Białymstoku na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku.

Wpis na III rok aplikacji radcowskiej,

– wpisu z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Toruniu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku.

Wpis na I rok aplikacji radcowskiej.

 

Rada, na podstawie § 26 ust. 1 i 4 w zw. z § 24 ust. 5 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, jednogłośnie podjęła uchwały o przeniesieniu wpisów dwóch aplikantek III roku aplikacji radcowskiej.

 

7.3. Wnioski o wykreślenie dwóch aplikantek z listy aplikantów radcowskich – na wniosek własny.

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwały o skreśleniu dwóch aplikantek z listy aplikantów OIRP w Gdańsku na wniosek własny, zwalniając jednocześnie w jednym przypadku z obowiązku uiszczenia opłaty za aplikację.

 

7.4. Usunięcie wpisu czworga aplikantów z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku z powodu: wpisu aplikantów na listę aplikantów prowadzone przez Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, w Olsztynie oraz w Warszawie.

 

Uchwały podjęto jednogłośnie.

 

7.5. Wyznaczenie patronów dla aplikantów I roku aplikacji radcowskiej.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o wyznaczeniu patronów dla 17 aplikantów
I roku aplikacji radcowskiej wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

 

7.6. Wnioski aplikantów o rozłożenie na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską.

Rada jednogłośnie podjęła uchwały o rozłożeniu na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską wg załącznika.

 

 1. Informacja o przygotowaniu i organizacji spotkania z patronami aplikantów połączone ze szkoleniem – ref. Kolega Zbigniew Szychowski.

 

Kolega Szychowski poinformował, że realizując ideę Rady dot. wzrostu roli patronów w procesie kształcenia aplikantów, zorganizował spotkania z patronami, które odbędą się w dniach 8, 10 15 lutego br. o godz. 15-tej w Ośrodku Szkolenia Aplikantów. W ramach spotkania, które będzie potraktowane jak szkolenie, omówiona będzie rola patronatu w świetle zmian prawa i oczekiwań aplikantów. Planujemy również wystąpienie Dziekana Rady. Spotkanie dotyczy wszystkich osób będących patronami.

 

 1. Plan szkoleń dla radców prawnych na rok 2016. – ref. Koleżanka Wanda Wojtiekun.

 

Koleżanka Wojtiekun przedstawiła program szkolenia radców prawnych na rok 2016.

Wzorem ubiegłego roku planowane są szkolenia cykliczne 2 razy w miesiącu oraz 2 szkolenia wyjazdowe: jedno w miesiącu maju a drugie w miesiącu październiku. Plan szkoleń stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o zatwierdzeniu planu szkolenia radców prawnych na rok 2016.

 

 1. Pismo Przewodniczącej Klubu Seniora o wsparcie Klubu Seniora na rok 2016.

 

 1. Sprawy wniesione przez Przewodniczącego ds. Sportu – Kolegę Bartosza Szolc-Nartowskiego.

 

Kolega Szolc-Nartowski przedstawił wniosek o współorganizację i dofinansowanie następujących imprez sportowych naszego Środowiska:

 

1) IV Halowego Turnieju Piłki Nożnej Środowisk Prawniczych w Pruszczu Gdańskim,

2) VIII Ogólnopolskich Mistrzostw Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej w Kielcach,

3) XIII Ogólnopolskich Mistrzostw Narciarskich i Snowboardowych Radców Prawnych i aplikantów w Krynicy Zdrój,

4) drużyny koszykarskiej.

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwały o dofinansowaniu:

1) IV Halowego Turnieju Piłki Nożnej Środowisk Prawniczych w Pruszczu Gdańskim,

2) VIII Ogólnopolskich Mistrzostw Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej w Kielcach,

3) XIII Ogólnopolskich Mistrzostw Narciarskich i Snowboardowych Radców Prawnych i Aplikantów w Krynicy Zdrój.

W odniesieniu do dofinasowania drużyny koszykarskiej Rada postanowiła podjąć stosowną uchwałę po uchwaleniu nowego budżetu t.j. po dniu 31 marca 2016 r.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Serdecznie zachęcamy Koleżanki i Kolegów do udziału w tych Imprezach.

W zdrowym ciele – zdrowy duch (i większa chęć do pracy).

 

 1. Udział Izby w Dniu Bezpieczeństwa Ekonomicznego w dniu 8 lutego 2016 r. – ref. Kolega Bartosz Szolc-Nartowski.

Kolega Szolc-Nartowski przedstawił informację o organizacji przez Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańska tzw.: „Dnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Zadłużonych.” Ponadto w projekt zaangażowani są: Komisja Nadzoru Finansowego, Komenda Miejska Policji w Gdańsku, Urząd Komunikacji Elektronicznej i Miejski Rzecznik Konsumentów. Zaproszono OIRP Gdańsk do współpracy. Pierwszym projektem, będzie Dzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego organizowany w dniu 8 lutego br. Uczestnikami projektu będą: Polska Izba Turystyki, MOPR, GZNK, NBP, Miejski Rzecznik Konsumentów, Izba Notarialna.

Z ramienia naszej izby w CH Manhattan we Wrzeszczu, w bibliotece na II piętrze odbędą się porady prawne w formule stolikowej w godz. 1300 – 1800 dla mieszkańców. Mamy pełną obsadę radców prawnych i aplikantów, przewidywany jest również mini wykład Dziekana.

 

 1. Organizacja konferencji Uniwersytetu Gdańskiego Biennial Europen Society for Comparative Legal History (ESClH) – termin 28.06-01.07 2016 r. – ref. Koleżanka W. Wojtiekun

 

Szczegółowa informacja w tej sprawie ukaże się na naszej stronie internetowej i mamy nadzieję, ze Konferencja ta spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Serdecznie zapraszamy.

 1. Sprawy informacyjne od rzecznika dyscyplinarnego

 

14.1. o wszczęciu postępowania w sprawach: R-30/15, R-71-75/15, R-79/15, R-82/15, R-83/15, R-85/15, R-91/15, R-136/15, R-137/15, R-108/15, R-114/15;

14.2. o umorzeniu dochodzenia w sprawach: R-32/13, R-126/13, R-234/13.

 

 1. Sprawy bieżące i informacyjne.

 

Dziekan wskazał , że kończy się kadencja Rady, a zatem należy ustalić terminy zebrań rejonowych i ustalić liczbę delegatów. Wg stanu poprzedniego były 3 okręgi Gdańsk , Gdynia, Elbląg i 1 delegat na 15 radców prawnych.

Kol. Wanda Wojtiekun poinformowała o liście radców prawnych, nieposiadających żadnego punktu w II Cyklu szkoleń.

 

Bardzo prosimy Koleżanki i Kolegów znajdujących się w tym gronie o jak najszybsze działania mające na celu radykalną zmianę sytuacji i wypełnienie obowiązku szkoleniowego.

Rada podejmie w tym zakresie określone działania dyscyplinujące.

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content