Komunikaty

22 listopada 2018

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku – 02.10.2018

Informacja

z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

w dniu 2 października 2018 r.

Porządkiem obrad posiedzenia zostały objęte następujące sprawy:

1. Dziekan poinformował członków Rady o zgonie radcy prawnego Lidii Jabłońskiej.

Pamięć zmarłej Koleżanki uczczono minutą ciszy.

Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu na skutek śmierci Lidii Jabłońskiej z listy radców prawnych prowadzonej przez OIRP w Gdańsku.

2. Skreślenie dwojga radców prawnych, na Ich wnioski własne, z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku.

Rada podjęła obie uchwały – zgodnie z ww. wnioskami.

3. Podjęto uchwałę o skreśleniu radcy prawnego z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku w związku z orzeczeniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, który orzekł w stosunku do tego radcy karę pozbawienia prawa wykonywania zawodu radcy prawnego.

4. Podjęto uchwałę o wpisie Wnioskodawcy, po zdanym egzaminie radcowskim, na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku.

5. Dziekan poinformował o usunięciu wpisu radcy prawnego z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku w związku z przeniesieniem wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Warszawie.

6. Po zapoznaniu się z wnioskiem radcy prawnego o zawieszenie prawa wykonywania zawodu w związku z wykonywaniem zawodu adwokata, jednogłośnie podjęto uchwałę o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego występującego z ww. wnioskiem.

7. Jednogłośnie podjęto uchwałę o zorganizowaniu tradycyjnej corocznej Uroczystości Wigilijnej dla Seniorów Radców Prawnych oraz ufundowaniu upominków dla każdego radcy prawnego Seniora uczestniczącego w tej Uroczystości. Termin spotkania wigilijnego zostanie podany w najbliższym czasie.

8. Ustalono, że tradycyjne Spotkanie Noworoczne OIRP w Gdańsku zostanie zorganizowane w dniu 7 stycznia 2019 roku w pomieszczeniach Teatru Wybrzeże.

9. Wicedziekan Bartosz Szolc-Nartowski poinformował, że odbył rozmowy z przedstawicielami Adwokatury, którzy wstępnie deklarują chęć wspólnego zorganizowania Balu Prawnika w karnawale 2019 r. W ocenie wicedziekana wspólny bal zorganizowany w roku 2018 był imprezą udaną. Wicedziekan B. Szolc-Nartowski zadeklarował gotowość prowadzenia działań organizacyjnych dotyczących Balu i w związku z tym powierzono mu te działania.

10. Podjęto 2 uchwały o zawieszeniu w prawie wykonywania zawodu dwóch radców prawnych – zgodnie z ich wnioskami (z powodu zatrudnienia w organach ścigania i z powodu wykonywania zawodu adwokata).

11. Rada rozpatrzyła pozytywnie wnioski sześciorga radców prawnych o zmniejszenie punktów szkoleniowych za III okres szkoleniowy. W ocenie Rady wszystkie powyższe wnioski były należycie uzasadnione i udokumentowane.

12. Na następne posiedzenie Rady postanowione przenieść sprawę skreślenie aplikanta z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

13. Dziekan przedstawił sprawy informacyjne przekazane od Rzecznika Dyscyplinarnego.

13.1. o wszczęciu postępowania w sprawach: R-68/18, R-95/17, R-35/18, R-42/18, R-51/18, R-60/18, R-50/18, R-62/18, R-394/18;

13.2. o umorzeniu dochodzenia w sprawach: R-33/18, R-50/16, R-49/16, R-49/17, R-14/18;

13.3. o odmowie wszczęcia dochodzenia: R-41/18, R-246/18;

13.4. o zawieszeniu postępowania w sprawie R-22/17.

15. W ramach sprawy bieżących i wniesionych Rada zajęła się następującymi tematami;

1. Dziekan przedstawił relację z wizyty prawników włoskich z Werony, która miała miejsce w dniach od 28 do 30 września 2018 r. Dziekan wysoko ocenił zarówno organizację tej imprezy jak i jej aspekt merytoryczny. Podkreślił, że również Włosi z uznaniem odnieśli się do przebiegu spotkania. Podziękował wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację tej wizyty.

2. Przewodniczący komisji zagranicznej Rady Kol. Jarosław Niesiołowski poinformował o ogłoszonym przez KRRP konkursie, którego celem jest wyłonienie okręgowej izby radców prawnych, która zorganizuje i przeprowadzi międzynarodową konferencję, zapewniającą uczestnictwo adwokatów z krajów Europy Wschodniej i Bałkanów. Jest to już V edycja tego Konkursu. Koszty konferencji w części będą pokryte ze środków KIRP. Członkowie Rady uznali za zasadne przystąpienie OIRP w Gdańsku do Konkursu – i po odnośnym uzupełnieniu porządku obrad posiedzenia – Rada podjęła jednogłośnie uchwałę o przystąpieniu do Konkursu. Upoważniono Prezydium do podjęcia działań w powyższym zakresie.

3. Kierownik szkolenia radców prawnych Kol. Wanda Wojtiekun poinformowała, że szkolenie wyjazdowe odbędzie się w dniach 15-17 listopada 2018 r. w Charzykowych. Przedstawiony został program szkolenia.

4. Kolega Rafał Tołwiński przedstawił informacje odnośnie turnieju siatkówki, który odbędzie się dnia 16 listopada 2018 r.

5. Kolega Marek Kumiński poinformował, że do egzaminu na aplikację radcowską przystąpiło 229 osób. Egzamin zdało 121 osób.

6. Dziekan przedstawił członkom Rady informacje na temat przebiegu posiedzenia KRRP, na którym omawiano kwestię zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych. Poinformował o kwestiach organizacyjnych z tym związanych.

Na tym posiedzenie Rady OIRP w Gdańsku zakończono.

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała:

Wicedziekan Ewa Jezierewska

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content