Komunikaty

17 grudnia 2015

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, 01.12.2015

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

odbytego w dniu 1 grudnia 2015 r. w siedzibie OIRP Gdańsku

 

 

Posiedzenie otworzył Dziekan Rady Jerzy Mosek, który przedstawił porządek posiedzenia. Porządkiem posiedzenia Rady w dniu 1 grudnia br. objęte zostały następujące sprawy:

 

 1. Skreślenie z listy radców prawnych wskutek zgonu Kolegów:

 

Zbigniewa Warońskiego

i

Andrzeja Rutkowskiego.

 

Rada uczciła pamięć zmarłych Kolegów minutą ciszy.

 

 1. Skreślenie radcy prawnego z listy radców prawnych OIRP w Gdańsku w związku z niepłaceniem składek członkowskich.

 

Radca prawny, prawidłowo zawiadomiony o wszczęciu postępowania zmierzającego do skreślenia z listy radców prawnych, wobec niepłacenia składek za okres dłuższy niż jeden rok oraz o terminie posiedzenia Rady, na posiedzenie nie stawił się.

 

Rada, działając na podstawie art. 29 pkt 4a ustawy o radcach prawnych, podjęła uchwałę o skreśleniu radcy prawnego z listy radców prawnych OIRP Gdańsk, na skutek niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok, z jednoczesnym wezwanie do zapłaty zaległości w opłacie składek. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 1. Wniosek radcy prawnego o skreślenie z listy radców prawnych.

 

Rada, działając na podstawie art. 29 pkt. 1 ustawy o radcach prawnych, podjęła uchwałę o skreśleniu radcy prawnego z listy radców prawnych OIRP Gdańsk. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Uchwała w sprawie usunięcia wpisu radcy prawnego z listy Izby gdańskiej w związku z przeniesieniem wpisu do Izby bydgoskiej.

 

Rada, podjęła uchwałę o usunięciu wpisu radcy prawnego w związku z przeniesieniem wpisu do OIRP w Bydgoszczy. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Wniosek Ośrodka Mediacji przy OIRP W Gdańsku w sprawie zmiany Regulaminu Ośrodka Mediacji w załączniku nr 2, 3, 4, 5.

 

Sprawę referował Kolega Marek Rusiecki.

Dziekan potwierdził, iż zmiana regulaminu jest konieczna, lecz zmiany regulaminu winny być zaopiniowane.

Rada postanowiła, podjęcie uchwały w tym przedmiocie, przesunąć na następne posiedzenie.

 

 1. Sprawy aplikacji.

 

6.1. Wnioski trzech osób o wpis na listę aplikantów radcowskich, prowadzoną przez OIRP w Gdańsku, w związku ze złożeniem egzaminu wstępnego na aplikację radcowską z wynikiem pozytywnym.

 

Rada, działając na podstawie art. 33 ust 3 ustawy o radcach prawnych, podjęła uchwały o wpisie Wnioskodawców na listę aplikantów radcowskich OIRP Gdańsk, po zdanym egzaminie wstępnym. Uchwały podjęto jednogłośnie.

 

6.2. Wniosek aplikanta o skreślenie z listy aplikantów.

Rada, działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o radcach prawnych, podjęła uchwałę o skreśleniu aplikanta z listy aplikantów OIRP Gdańsk, na wniosek własny. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

6.3. Skreślenie osób (wg załącznika) z listy aplikantów radcowskich, na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 4 urp., które ukończyły aplikację w dniu 31 grudnia 2013 r. (17 osób)

Rada, działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 4 ustawy o radcach prawnych, podjęła uchwały o skreśleniu 17 aplikantów, wg załącznika, z listy aplikantów radcowskich OIRP Gdańsk, wobec upływu roku od daty zakończenia aplikacji wskazanej w zaświadczeniu o odbyciu aplikacji. Uchwały podjęto jednogłośnie.

 

6.4. Ustalenie rocznych planów szkoleń na 2016 rok dla poszczególnych roczników.

 

Dziekan poinformował, że Prezydium postanowiło rekomendować Radzie przesunięcie ustalenia rocznych planów szkoleń na rok 2016 na posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 05 tycznia 2016 r. w Ośrodku Szkolenia Aplikantów o godz. 17, po inauguracji I roku i odebraniu ślubowania. Plan jest gotowy, dopracowania wymaga tylko kwestia ostateczna listy osób prowadzących zajęcia.

 

 1. Wnioski czterech radców prawnych o zmniejszenie punktów szkoleniowych w II Cyklu Szkoleń:

 

Rada, działając na podstawie § 9 pkt. 1 Uchwały Nr 30/B/VII/2008 KRRP z dnia 06 czerwca 2008 r., zmienionej uchwałą Nr 46/VIII/ 2011 z dnia 21 maja 2011 r., oraz uchwałą Nr 74/VIII/2011 z dnia 09 grudnia 2011 r., tekst jednolity uchwały ogłoszony uchwałą Nr 78/VIII/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r., podjęła uchwały o zmniejszeniu wnioskującym radcom prawnym liczby punktów w II Cyklu Szkoleń.

Jedną uchwałę podjęto większością głosów przy 1 głosie wstrzymującym się.

Pozostałe uchwały podjęto jednogłośnie.

 

 1. Wniosek radcy prawnego o rozłożenie zaległości w składkach na raty.

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o rozłożeniu radcy prawnemu zaległości składkowej na raty, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

 

 1. Zaproszenie na konferencję Uniwestytetu Gdanskiego Biennial Europen Society for Comparative Legal History (ESClh) 28.06. – 01.07.2016r. – ref. Koleżanka Wanda Wojtiekun.

 

Konferencja odbędzie się w dniach od 28.06.2016 do 01.07.2016. W dniu 30.06 odbędzie się debata prawników. Patronat honorowy nad konferencją przejęły miasta Gdańsk, Gdynia i Sopot. Udział w konferencji jest odpłatny i wynosi od 45 do 110 Euro. Konferencja prowadzona będzie w języku angielskim, lecz będzie tłumaczenie. Planowana ilość – około 300 uczestników.

Kolega B. Szolc-Nartowski wskazał, że jest to duża międzynarodowa konferencja naukowa, bardzo prestiżowa. Dziekan poinformował, iż dla naszej Izby jest przeznaczone 100 miejsc. Tematyka konferencji jest ściśle prawnicza, stąd postanowiono, aby za udział w Konferencji przyznać za każdą godzinę uczestnictwa 2 punkty szkoleniowe. Udział w konferencji jest bezpłatny, odpłatne są tylko imprezy towarzyszące.

Z ramienia Rady sprawami konferencji zajmie się Koleżanka Wanda Wojtiekun. Kolega Bartosz Szolc – Nartowski umieści stosowną informację o Konferencji na stronie internetowej Izby. Koleżanka W. Wojtiekun zaproponowała by za udział w konferencji przyznać 20 punktów łącznie.

Rada zaakceptowała tę propozycję. Rada postanowiła również dofinansować udział w konferencji i ustaliła odpłatność za udział w konferencji:

– radca prawny – kwota 150 zł.,

– aplikant radcowski – kwota 100 zł.

 

 1. Spotkanie Noworoczne dla członków samorządu i gości zaproszonych w dniu 4 stycznia 2016 r. godz. 16.30.

 

Dziekan poinformował o uroczystym Spotkaniu Noworocznym, które odbędzie się w dniu 4 stycznia 2016 r. o godz. 16.30 w foyer Teatru Wybrzeże w Gdańsku.

 

 1. XXVII Bal Radców Prawnych – ref. Kolega Zbigniew Szychowski

 

Kolega Zbigniew Szychowski poinformował, że kwestie organizacji balu są na ukończeniu.

Aktualnie drukowane są zaproszenia. Konwencja balu będzie trochę zmieniona – ku zadowoleniu, taka mamy nadzieję, Uczestników Balu.

Koszt biletu dla radcy prawnego wynosi 190 zł., gość 290 zł. od osoby.

 

 

 1. Sprawy informacyjne od Rzecznika Dyscyplinarnego

 

12.1 o wszczęciu dochodzenia: R-86/15, R-50/15, R-93/15;

12.2 o umorzeniu dochodzenia: R-43/13, R-18/15, R-46/15, R-50/14, R-47/15,
R-43/15;

12.3 o odmowie wszczęcia dochodzenia: R-115/15, R-121/15, R-81/15.

 1. Stempniewicz – Czarnecka przedstawiła informację na temat postępowań.

 

Poinformowała zebranych o szkoleniu, które odbędzie się w Ośrodku Szkolenia Aplikantów w dniu 12.12.2015 r. o godz. 9.00 dla rzeczników dyscyplinarnych i sędziów sądu dyscyplinarnego.

 1. Sprawy bieżące.

 

13.1.Kolega Jarosław Niesiołowski przekazał informację o swoim pobycie na Ukrainie w Instytucie Państwa i Prawa, był także na spotkaniu z sędziami. Podał, iż nawiązał liczne kontakty z adwokatami, także z tymi udzielającymi bezpłatnej pomocy prawnej.

Kolega Niesiołowski został członkiem Kolegium Redakcyjnego, które działa przy Ministrze Sprawiedliwości na Ukrainie.

Serdecznie gratulujemy naszemu Koledze.

 

13.2. Dziekan poinformował o obchodach Dnia Prawnika w dniu 10.12.2015 r. Koordynatorem działań jest radca prawny Piotr Szarzyński. Obchody odbędą się w II Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni. W ramach obchodów będzie wykład na temat: „Wolność wypowiedzi w mediach społecznościowych”.

Również w dniu 10.12.2015 r. w ECS odbędzie się seminarium na temat: „Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów w szkole”.

Dziekan poinformował, iż został zaproszony do udziału w obchodach Dnia Prawnika organizowanych przez KRRP.

 

 

 

 

 

 

Halina Ostrowska                                                   Jerzy Mosek

 

Sekretarz Rady                                                         Dziekan

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content