Komunikaty

17 stycznia 2017

Informacja z posiedzenia Rady OIRP w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2016 roku

INFORMACJA

z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

z dnia 21 grudnia 2016 roku

 

 

Posiedzenie Rady OIRP w Gdańsku wyznaczone na dzień 21 grudnia 2016 roku odbyło się w siedzibie Ośrodka Szkoleniowego OIRP w Gdańsku przy ulicy Czajkowskiego 3 .

 

Porządkiem obrad posiedzenia objęte zostały następujące sprawy:

 

 1. Skreślenie z listy radców prawnych radcy prawnego w związku niepłaceniem składek członkowskich. 

W związku z faktem uiszczenia przez radcę prawnego zaległości z tytułu nieopłaconych składek członkowskich – odstąpiono od podjęcia uchwały.

 

 1. Skreślenie z listy radców prawnych wskutek zgonu.

 

Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłych Koleżanek:

Pani mecenas Jadwigi Jabłońskiej i Pani mecenas Izabelli Kochanowskiej.

 

Uchwały o skreśleniu zmarłych Koleżanek z listy radców prawnych wskutek zgonu podjęto jednogłośnie.

 

 1. Wniosek radcy prawnego o uchylenie uchwały Rady w przedmiocie zawieszenia w związku z zamiarem wykonywania zawodu.

Radca prawny wystąpiła z wnioskiem o uchylenie uchwały Nr 2567/2016 Rady OIRP w Gdańsku z dnia 13 września 2016 r. w przedmiocie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego. W uzasadnieniu podała, że od dnia 2 stycznia 2017 r. zamierza wykonywać zawód radcy prawnego. Rozpoznając powyższy wniosek Rada, w związku z ustaniem przesłanek zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, podjęła uchwałę uchylającą Uchwałę Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku Nr 2567/2016 Rady OIRP w Gdańsku z dnia 13 września 2016 r.

 

 1. Wniosek radcy prawnego o uchylenie uchwały Rady w przedmiocie zawieszenia w związku z zamiarem wykonywania zawodu.

Radca prawny wystąpiła z wnioskiem o odwieszenie uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego co równoznaczne jest z wnioskiem o uchylenie uchwały Nr 2564/2016 z dnia 13 września 2016 r. Rady OIRP w Gdańsku w przedmiocie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego. W uzasadnieniu podała, że od dnia 1 stycznia 2017r. zamierza wykonywać zawód radcy prawnego. Rozpoznając powyższy wniosek, Rada w związku z ustaniem przesłanek zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, podjęła uchwałę uchylającą Uchwałę Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku Nr 2564/2016 Rady OIRP w Gdańsku z dnia 13 września 2016 r.

 

 1. Ustalenie rocznych planów szkoleń dla każdego roku szkoleniowego aplikantów OIRP w Gdańsku na rok 2017.

Kierownik szkolenia aplikantów Kolega Tadeusz Jackowski przedstawił projekt uchwały Rady OIRP w Gdańsku w sprawie ustalenia rocznych planów szkoleń dla poszczególnych roczników aplikacji w roku szkoleniowym 2017 oraz omówił założenia, na jakich ma być oparty proces szkolenia aplikantów radcowskich naszej Izby w roku 2017.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

 1. Bal Radców Prawnych.

Wicedziekan Kolega Bartosz Szolc-Nartowski poinformował o przewidywanych kosztach organizacji Balu Radców Prawnych, który odbędzie się w dniu 4 lutego 2017 roku w Hotelu Sofitel Grand Sopot.

 

 1. Wniosek radcy prawnego o zmniejszenie punktów szkoleniowych.

Kierownik szkolenia radców prawnych Koleżanka Wanda Wojtiekun zreferowała wniosek radcy prawnego, która wnosiła o zmniejszenie wymaganej liczby punktów szkoleniowych ze względu na długotrwałą chorobę. Uznając zasadność argumentów podniesionych we wniosku podjęto jednogłośnie uchwałę o zmniejszeniu punktów szkoleniowych dla wnioskującego radcy prawnego.

 

 1. Wniosek radcy prawnego o zwolnienie z opłaty składek członkowskich.

Skarbnik Kolega Marek Rusiecki przedstawił wniosek radcy prawnego o zwolnienie z opłaty składek samorządowych, wskazując jednocześnie, że obowiązujące przepisy nie umożliwiają zwolnienia radcy prawnego wykonującego zawód z obowiązku opłacania składek. Poinformował również, że przeprowadzi rozmowę z Wnioskodawczynią co do sposobu załatwienia sprawy. Wniosek będzie przedmiotem następnego posiedzenia Rady.

 

 1. Utworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników naszej Izby.

Dziekan przedstawił projekt uchwały w sprawie utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wraz z załącznikiem Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Do korzystania ze świadczeń z Funduszu uprawnionych będzie 10 pracowników, którzy na co dzień wspierają nas i naszych aplikantów w wszystkich działaniach naszej Izby. Utworzenie Funduszu pozwoli zwiększyć zakres świadczeń socjalnych dla pracowników a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia obciążeń finansowych dla OIRP. Wypłata świadczeń urlopowych z Funduszu będzie pod względem finansowym korzystna dla pracodawcy.

Uchwałę o utworzeniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku podjęto jednogłośnie.

 

 1. Sprawy informacyjne przekazane przez Rzecznika Dyscyplinarnego.

Członkowie Rady zapoznali się z informacją Rzecznika Dyscyplinarnego o stanie prowadzonych przez Niego spraw.

 

 1. Sprawy bieżące.

Dziekan poinformował, że w dniu 5 stycznia 2017 roku o godzinie 14.00 w siedzibie Ośrodka Szkoleniowego odbędzie się uroczysta inauguracja I roku aplikacji radcowskiej 2017 r., oraz ślubowanie aplikantów. Jednocześnie przedstawił przewidywany przebieg spotkania.

Dziekan przypomniał o terminie spotkania noworocznego wyznaczonego na dzień
9 stycznia 2017 r. o godzinie 16.30 roku które odbędzie się w Teatrze Wybrzeże.

 

Ustalono, że następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 10 stycznia 2017 roku o godzinie 17. Posiedzenie Prezydium odbędzie się w tym samym dniu

o godzinie 16.

 

Na tym posiedzenie Rady zakończono.

 

 

 

 

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała:

Ewa Jezierewska

 

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content