Komunikaty

3 lutego 2017

Informacja z posiedzenia Rady OIRP w Gdańsku z dnia 10 stycznia 2017 roku

Informacja z posiedzenia Rady OIRP w Gdańsku

 z dnia 10 stycznia 2017 roku

 

Porządkiem posiedzenia Rady OIRP w Gdańsku w dniu 10 stycznia br. objęte zostały następujące sprawy:

 1. Uchwała w przedmiocie skreślenia radcy prawnego Marianny Kocoń z listy radców prawnych prowadzonej przez OIRP w Gdańsku wobec zgonu.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Członkowie Rady chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłej koleżanki Pani mecenas Marianny Kocoń.

 

 1. Skreślenie dwóch Koleżanek radców prawnego z listy radców prawnych OIRP w Gdańsku – na wniosek własny.

Obie uchwały pojęto jednogłośnie.

 

 1. Wniosek radcy prawnego o zawieszenie wykonywania zawodu – wobec zamiaru podjęcia pracy na stanowisku asesora Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Wniosek radcy prawnego o zawieszenie wykonywania zawodu – wobec zamiaru podjęcia pracy na stanowisku referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Działdowie

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Sprawy aplikantów.

 

5.1. Skreślenie aplikantki z listy aplikantów OIRP w Gdańsku – na wniosek własny.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

5.2. Przeniesieniu wpisu aplikanta z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez OIRP w Rzeszowie na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez OIRP w Gdańsku oraz wpis na II rok aplikacji radcowskiej naszej Izby.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

5.3. Przeniesieniu wpisu aplikantki z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez OIRP w Warszawie na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez  OIRP w Gdańsku oraz wpis na I rok aplikacji radcowskiej naszej Izby.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

5.4. Przeniesieniu wpisu aplikanta z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez OIRP w Koszalinie na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Rady OIRP w Gdańsku oraz wpis na I rok aplikacji radcowskiej naszej Izby.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

5.5. Przeniesieniu wpisu aplikanta z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez OIRP w Rzeszowie na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Rady OIRP w Gdańsku oraz wpis na II rok aplikacji radcowskiej naszej Izby.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

5.6. Przeniesieniu wpisu aplikantki z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez OIRP w Rzeszowie na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Rady OIRP w Gdańsku oraz wpis na III rok aplikacji radcowskiej naszej Izby.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

5.7. Dziekan przedstawił listę radców prawnych proponowanych na patronów dla aplikantów I roku aplikacji radcowskiej naszej Izby. Jednogłośnie podjęto uchwałę o wyznaczeniu radców prawnych znajdujących się na w/w liście jako patronów dla wskazanych aplikantów I roku aplikacji.

 

5.8. Po zapoznaniu się z treścią wniosku złożonego przez radcę prawnego o utworzenie grupy patronackiej i wyznaczenie go patronem dla tej grupy, Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o utworzeniu grupy patronackiej
i ustaleniu dla niej patrona.

 

5.9. Kierownik Szkolenia Aplikantów zaproponował, aby termin uiszczenia opłaty rocznej za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2017 został ustalony do dnia 31 stycznia 2017 roku. Propozycja ta została zaaprobowana przez Radę. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

5.10. Kierownika Szkolenia Aplikantów przedstawił propozycję ujednolicenia terminów płatności opłaty rocznej za aplikację radcowską w ratach – w przypadku ustalenia takiej formy płatności tej opłaty. Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie określenia jednolitych terminów płatności rat opłaty rocznej za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2017.

 

5.11. Kierownika Szkolenia Aplikantów przedstawił listę Aplikantów roku I i III, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki szkolenia i złożył wniosek o udzielenie tym Aplikantom pisemnej pochwały. Rada jednogłośnie zaaprobowała powyższy wniosek. Treść pochwały zredaguje i roześle Aplikantom Kierownik Szkolenia Aplikantów.

 

 1. Skarbnik Marek Rusiecki przedstawił sytuację radcy prawnego wnioskującej o umorzenie zaległości składkowych. Poinformował, że przeprowadził rozmowę z wnioskodawczynią, w wyniku której poinformowała ona, że zmodyfikuje swoją propozycję co do umorzenia zaległości.

 

 1. Skarbnik Marek Rusiecki poinformował, że zgodnie z ustaleniami podjętymi na poprzednim posiedzeniu Rady przeprowadził rozmowę z radcą prawnym, która złożyła wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek samorządowych na przyszłość. Radca prawny zmodyfikowała swój wniosek i wnosi aktualnie o umorzenie płatności z tytułu składek samorządowych w wysokości ¾ zaległości. Z uwagi na trudną sytuację życiową Wnioskodawczyni Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o umorzeniu zgodnie ze zmodyfikowanym wnioskiem.

 

 1. Radca prawny wniósł o umorzenie zaległych składek członkowskich i zwolnienie z obowiązku uiszczania kolejnych. W załączeniu przedłożył decyzję Starosty Tczewskiego o uznaniu Go, z dniem 31.05.2016 roku, za osobę bezrobotną.

Z uwagi na powyższe, od daty poinformowania Rady o fakcie uznania radcy prawnego za osobę bezrobotną – składki nie są naliczane, o czym Kolega Skarbnik poinformuje Wnioskującego w odnośnym piśmie.

 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę o umorzeniu zaległości z tytułu zaległych składek – z uwagi na trudną sytuację życiową radcy prawnego.

 

 

 1. Rada zapoznała się z informacjami Rzecznika Dyscyplinarnego dotyczącymi spraw:

 

 1. o wszczęciu dochodzenia: R-77/16, R-78/16, R-140/15, R-131/15, R-133/15,
  R-134/15, R-135/15,
 2. o umorzeniu postępowania: R-36/12, R-39/15,
 3. o odmowie wszczęcia dochodzenia: R-80/16, R-29/16, R-79/16.

 

 

 1. 10. Sprawy wniesione i bieżące.

 

 • Wicedziekan Bartosz Szolc-Nartowski przedstawił informację dotyczącą prowadzenia w szkołach ponadpodstawowych programu edukacji prawnej. Zawarte zostaną umowy o współpracy i patronacie z III LO w Gdańsku oraz II LO w Gdyni.

 

 • Ustalono, że w związku z rocznicą 35-lecia samorządu radcowskiego, na następne posiedzenie Rady członkowie Rady przedstawią propozycję co do sposobu uczczenia tej rocznicy.

 

 • Dziekan przedstawił pod rozwagę członków Rady propozycję ufundowania nagród rzeczowych dla Koleżanek i Kolegów radców prawnych aktywnie działających na rzecz Samorządu.

 

 • Wicedziekan Bartosz Szolc-Nartowski oraz Dziekan Jerzy Mosek wskazali, że rozważenia wymaga czy Ultramaraton przewidziany na luty 2017 roku nie mógłby się odbyć pod hasłem obchodów 35-lecia Samorządu Radców Prawnych.

 

 • Kolega Marcin Czugan poinformował członków Rady, że drużyna piłki nożnej zajęła na zakończenie sezonu rozgrywek 7 miejsce w lidzie. Podał również, że w dniu 4 marca 2017 roku w Pruszczu Gdańskim odbędzie się turniej piłki nożnej.

 

 • Kolega Zbigniew Wojciechowski przypomniał o przypadłej na 3 stycznia rocznicy śmierci naszego nieodżałowanego Kolegi Zdzisława Sznycera i Jego zasługi dla naszego samorządu.

 

Ustalono, że następne posiedzenie Rady odbędzie się dnia 7 lutego 2017 roku o godzinie 17.00. Posiedzenie Prezydium odbędzie się o godzinie 16.00.

 

W nowym 2017 roku liczymy na kolejne cenne inicjatywy samorządowe Koleżanek i Kolegów radców prawnych i aplikantów.

Serdecznie zachęcamy do współpracy – we wspólnej trosce o rozwój i renomę naszego samorządu i naszego zawodu.

 

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała:

Ewa Jezierewska

 

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content