Komunikaty

29 września 2016

Informacja z posiedzenia Rady OIRP w Gdańsku 13.09.2016

Informacja

z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku,

odbytego w dniu 13 września 2016 r. w siedzibie OIRP Gdańsku

przy ulicy Nowe Ogrody 35

 

Porządek posiedzenia Rady objęte zostały następujące sprawy:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy grupowego ubezpieczenia medycznego radców prawnych.

Rada większością głosów, przy 1 głosie wstrzymującym się, podjęła uchwałę o zawarciu z PZU Życie S.A. umowy grupowego ubezpieczenia medycznego radców prawnych.

Koszty składek ubezpieczeniowych ponoszone byłyby w całości przez ubezpieczonych radców prawnych.

Ze strony OIRP – obsługa ubezpieczenia, gromadzenie wpłat na subkoncie i przelew na konto ubezpieczyciela.

 

 1. Skreślenie z listy radców prawnych Koleżanki Marii Pilchowskiej-Błaszak – wskutek zgonu.

Wspominając Koleżankę, Dziekan zaproponował uczczenie Jej pamięci minutą ciszy.

Rada uczciła pamięć Koleżanki Marii Pilchowskiej –Błaszak minutą ciszy.

Rada podjęła  następującą  uchwałę w tej kwestii.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku działając na podstawie art. 29 pkt 5 w zw. z art. 291 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 tj.), podjęła jednogłośnie uchwałę o skreśleniu radcy prawnego Marii Pilchowskiej-Błaszak z listy radców prawnych OIRP Gdańsk.

 

 1. Wniosek radcy prawnego o skreślenie z listy radców i anulowanie zaległości w opłacie składek.

Rada, działając na podstawie art. 29 pkt. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, podjęła uchwałę o skreśleniu radcy prawnego z listy radców prawnych OIRP Gdańsk z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty zaległości składkowej w kwocie 3.060 zł. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Wniosek radcy prawnego o przeniesienie wpisu z Izby Olsztyńskiej do Izby Gdańskiej.

Rada, na podstawie § 24 ust. 1 w zw. § 24 ust. 5 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, uchwala co następuje:

 • 1. Przenosi się wpis radcy prawnego z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.
 • 2. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
 • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 1. Wniosek o wykreślenie z listy radców prawnych Izby Gdańskiej radcy prawnego w związku z przeniesieniem wpisu do Izby Warszawskiej.

Rada, na podstawie § 24 ust. 1 w zw. § 24 ust. 5 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, uchwala co następuje:

 • 1. Usuwa się wpis radcy prawnego z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w związku z przeniesieniem wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
 • 2. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
 • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 1. Protokół Komisji d/s wpisów z przeprowadzonej rozmowy z Kandydatką ubiegającą się o wpis na listę radców prawnych.
 1. Wojciechowski przedłożył opinię Komisji ds. wpisów, która rekomenduje wpis Kandydatki na listę radców prawnych, wobec spełnienia wymogów formalnych, wpis na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 5 b) ustawy o radcach prawnych.

Rada, działając na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 5 b) ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, podjęła uchwałę o wpisie Kandydatki na listę radców prawnych OIRP Gdańsk.

 

 1. Sprawy organizacyjne związane ze Zgromadzeniem Okręgowym OIRP w dniu 01 października 2016r.

Dziekan poinformował, że w dniu 01.10.2016 r. o godz. 10.00, w siedzibie ośrodka szkolenia odbędzie się zgromadzenie. Udział w zgromadzeniu zapowiedział Prezes KRRP D. Sałajewski.

Zaproszony został dziekan Pomorskiej Rady Adwokackiej w Gdańsku. Głosowanie na zgromadzeniu będzie elektroniczne.

 

 1. Wniosek radcy prawnego o uchylenie uchwały o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o uchyleniu Uchwały Rady OIRP Gdańsk nr 1170/2015 z dnia 01 września 2015 r. o zwieszeniu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego.

 

 1. Wnioski o zawieszenie prawa wykonywania zawodu radcy prawnego złożone przez czworo radców prawnych.

Działając na podstawie art. 28 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rada OIRP Gdańsk, podjęła kolejno cztery uchwały o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego odnoszące się do wnioskujących radców prawnych.

 

Uchwały podjęto jednogłośnie.

 

 1. Pismo radcy prawnego dotyczące zadłużenia z tytułu składek.

Kolega Marek Rusiecki poinformował, że przeprowadził rozmowę z radcą prawnym. Radca prawny złożył deklarację, że zapłaci wszystkie zaległości składowe. Wyjaśnił, że nie wywiązał się z obowiązku zapłaty składek bowiem ma status osoby bezrobotnej, zatem jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek. Postanowiono zawezwać radcę prawnego do próby ugodowej celem uniknięcia przedawnienia roszczenia o zapłatę składek.

 

 1. Sprawy aplikacji.

 

11.1. Wnioski pięciorga aplikantów o wykreślenie z listy aplikantów radcowskich.

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 29 pkt 1 ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych, Rada jednogłośnie podjęła kolejno pięć uchwał o skreśleniu aplikantów z listy aplikantów OIRP w Gdańsku – zgodnie z Ich wnioskami.

 

 1. Pismo radcy prawnego Wojciecha Drożdżała informujące o szkoleniach dla radców prawnych z rejonu Elbląga.

Dziekan przedstawił pismo W. Drożdżała o szkoleniach organizowanych w Elblągu. Pismo stanowi załącznik do protokołu.

 

 1. Sprawy informacyjne od rzecznika dyscyplinarnego o:

13.1 wszczęciu postępowania w sprawach: R-27/16, R-34/16, R-122/15, R-39/16, R-26/16, R-22/16, R-132/15, R-08/16, R-45/16, R-44/16, R-55/16, R-12/16,
R-51/15,

13.2 umorzeniu w sprawach: R-70/11, R-42/15, R-19/16, R-25/15,

13.3 odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawach: R-21/16, R-16/16, R-141/15,

13.4 połączeniu sprawy R-114/15 z R-108/15,

13.5 zawieszeniu dochodzenia w sprawie R-15/11.

 

 1. Podjęcia uchwały o wystąpieniu do Ośrodka Studiów, Badań i Legislacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w sprawie zakazu wykonywania zawodu w formie spółki kapitałowej.
 1. Rada Okręgowej Izby Radców w Gdańsku postanowiła zwrócić się do Ośrodka Studiów, Badań i Legislacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych o sporządzenie opinii dotyczącej interpretacji wynikającego z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o radcach prawnych zakazu wykonywania zawodu radcy prawnego w formie spółki kapitałowej, a w szczególności ocenę czy radcowie prawni:
 2. mogą być wspólnikami spółek kapitałowych świadczących usługi prawne,
 3. mogą być członkami organów spółek kapitałowych świadczących usługi prawne,
 4. mogą zezwalać – na różnych podstawach prawnych – na wykorzystywanie swojego nazwiska i informacji o doświadczeniu zawodowym w celu prowadzenia marketingu usług prawnych świadczonych przez spółki kapitałowe,
 5. mogą być uczestniczyć w świadczeniu pomocy prawnej dla klientów spółek kapitałowych świadczących usługi prawne jako jej pracownicy, podwykonawcy zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej, wspólnicy spółek będących bezpośrednimi lub pośrednimi podwykonawcami spółek kapitałowych bądź osoby zatrudnione bezpośrednio lub pośrednio przez podwykonawców takich spółek,
 6. w przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej na pytanie w punkcie d) czy dotyczy to również spółek kapitałowych będących tzw. centrami korporacyjnymi tj. podmiotami nieprowadzącymi działalności konkurencyjnej na rynku usług prawniczych, lecz organizującymi – wśród innych usług – obsługę prawną podmiotów należących do jednej grupy kapitałowej bądź powiązanych w inny sposób.
 7. Uzasadnienie wniosku, zawierające stanowisko Rady OIRP w Gdańsku dotyczące wskazanych zagadnień, stanowić będzie załącznik do uchwały.
 1. Sprawy bieżące.

Koleżanka M. Witkowska poinformowała o zaproszeniu do Leven na dzień 27.10.2016r. r.
Kolega J. Niesiołowski przedstawił informacje na temat swojego pobytu w Veronie na konferencji .

Rada postanowiła powołać zespół roboczy w składzie: J. Niesiołowski, D Rosiak, J. Pilewska.

Dziekan poinformował, że proponuje spotkanie Rady X Kadencji na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 27 września 2016 r.

W spotkaniu poza Członkami Rady udział wezmą sędziowie OSD, Rzecznik Dyscyplinarny i jego Zastępcy, Członkowie komisji rewizyjnej, pracownicy Biura Rady i Ośrodka Szkolenia.

Koleżanka M. Witkowska poinformowała o dużym zainteresowaniu radców prawnych i aplikantów wyjazdem do Strasburga. Zgłosiło się 18 osób.

 

 

 

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content