Komunikaty

21 maja 2019

Informacja z posiedzenia Rady 7 maja 2019

INFORMACJA

z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

w dniu 07 maja 2019 r.

 

Porządkiem obrad posiedzenia Rady (przyjętym jednogłośnie) zostały objęte następujące sprawy:

 

 1. Dziekan poinformował o zgonie radcy prawnego Edmunda Rzeszotarskiego.

 

Zebrani chwilą milczenia uczcili pamięć Kolegi.

 

Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu, na skutek śmierci, radcy prawnego Edmunda Rzeszotarskiego z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku.

 

 1. Skreślenie radcy prawnego, na wniosek własny, z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Dziekan poinformował o usunięcie wpisu radcy prawnego z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku – w związku z przeniesieniem wpisu do Izby Bydgoskiej.

 

 1. Wpis Wnioskującego na listę radców prawnych, po zdanym egzaminie radcowskim. Wnioskujący odbył aplikację radcowską w OIRP w Gdańsku i zdał egzamin radcowski w 2013 r. Wniosek o wpis w/w złożył do OIRP w Koszalinie, która przekazała go do OIRP w Gdańsku. Mając na uwadze konieczność dokładnego wyjaśnienia przesłanek wpisu na listę radców prawnych, postanowiono odroczyć rozpatrzenie wniosku i sprawę skierować do Komisji ds. wpisów.

 

 1. Zawieszenie prawa do wykonywania zawodu dwojga radców prawnych – w związku z odpowiednio: podjęciem pracy w organach wymiaru sprawiedliwości oraz w związku z wykonywaniem zawodu adwokata. Obie uchwały podjęto jednogłośnie.

 

 1. Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 1931/2019 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminu uiszczenia opłaty rocznej za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2019 w ten sposób, że w § 1 ww. uchwały datę: „31 stycznia 2018 r.” zastąpiono datą: „31 stycznia 2019 r.”. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Stosunkiem głosów 17 za, przy 0 przeciwnych i 2 wstrzymujących się, podjęto uchwałę w sprawie odmowy wpisu Kandydatki na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku – ze względu na nieuzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu wstępnego.

 

 1. Rozpatrzenie wniosku radcy prawnego w przedmiocie zwolnienia z obowiązku doskonalenia zawodowego w III cyklu szkoleń. Stosunkiem głosów 17 za, 0 przeciw i 2 wstrzymujących się, podjęto uchwałę o zmniejszeniu do „0” liczby wymaganych punktów szkoleniowych w III cyklu szkoleniowym radcy prawnemu.

 

 1. Po zapoznaniu się z treścią pisma radcy prawnego w sprawie wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego, Rada OIRP w Gdańsku, działając z urzędu, stosunkiem głosów 17 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego.
 2. Sprawy przekazane informacyjni przez Rzecznika Dycyplinarnego:

 

10.1. zawiadomienia o odmowie wszczęcia dochodzenia: R-384/18/ASC/P,
R-7/19/ASC, R-6/19/ASC, R-21/19/AMN, R-73/18/ASC/P, R-89/18/ASC/P,
R-90/18/ASC/P, R-92/18/MT/P, R-106/18/MT/P, R-112/18/AK/P, R-144/18/KSW/P, R-145/18/KSW/P, R-146/18/KSW/P, R-188/18/AMN/P, R-189/18/AMN/P,
R-252/18/PS/P, R-386/18/ASC/P, R-389/18/ASC/P,

 

10.2. zawiadomienia o wszczęciu dochodzenia: R-352/18/AK/P, R-19/19/MT,
R-24/19/AK, R-15/19/RT, R-226/18/RT/P, R-13/19/KSW,

 

10.3. zawiadomienia o umorzeniu dochodzenia:R-361/18/ASC/P, R-398/18/RT,
R-93/18/MT/P, R-249/18, R-438/18/RT, R-441/18/RT, R-439/18/RT, R-305/18/MT/P, R-88/18/ASC/P, R-77/18/ASC/P, R-142/18/ASC/P, R-320/18/ASC/P,
R-366/18/ASC/P, R-411/18/AK, R-277/18/KSW/P, R-139/18/KSW/P, R-58/18/KW, 187/18/AMN/P, R-194/18/AMN/P, R-191/18/P, R-69/18/BC, R-35/17/MT,

 

10.4. zawiadomienia o skierowaniu wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego do OSD: R-185/18/KW/P, R-141/18/KW/P, R-362/18/ASC/P,
R-192/18/AMN/P, R-208/18/P, R-58/18/KW, R-51/18/KW, R-397/18/ASC,

10.5. zawiadomienie o zawieszeniu dochodzenia: R-67/18/AMN,

10.6. zawiadomienie o zarządzeniu o doręczeniu postanowienia o umorzeniu dochodzenia pokrzywdzonemu: R-63/17/RT.

 1. Sprawy wniesione i bieżące.

 

 1. Kolega Jarosław Niesiołowski przedstawił informacje na temat stanu przygotowań organizacyjnych konferencji wschodniej, która odbędzie się w dniach od 5 do 7 lipca 2019 r. w Gdańsku. W konferencji udział zapowiedziało ponad 20 prawników z krajów Europy Wschodniej.
 2. Wicedziekan Ewa Jezierewska przedstawiła informacje w sprawie zorganizowanego w dniu 15 kwietnia 2019 r. z inicjatywy Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku spotkania samorządów lekarskich i prawniczych. Celem tego spotkania jest integracja tych środowisk.
 3. Kolega Michał Jasiak przedstawił informacje na temat przygotowań organizacyjnych do tradycyjnego, corocznego rajdu pieszego radców prawnych, który odbędzie się w dniach od 6 do 9 czerwca 2019 r.

Na tym posiedzenie Rady zakończono.

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała:

Wicedziekan Ewa Jezierewska

 

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content