Komunikaty

4 lipca 2016

Informacja z posiedzenia Rady – 14.06.2016

Informacja

z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku,

odbytego w dniu 14 czerwca 2016 r. w siedzibie OIRP

w Gdańsku przy ulicy Nowe Ogrody 35

 

Porządkiem obrad posiedzenia Rady w dniu 14 czerwca 2016r. zostały objęte następujące sprawy:

 

 1. Skreślenie z listy radców prawnych wskutek niepłacenia składek.

Radca prawny, w sprawie którego miała być podjęta uchwała nie stawił się na posiedzenie Rady, prawidłowo zawiadomiony. Rada postanowiła przenieść sprawę na następne posiedzenie oraz poinformować zainteresowanego o możliwości złożenia wniosku o rozłożenie zaległości na raty.

 

 1. Skreślenie z listy radców prawnych wskutek zgonu.

Rada, działając na podstawie art. 29 pkt 5 w zw. z art. 291 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, podjęła jednogłośnie uchwałę o skreśleniu radcy prawnego Koleżanki Ewy Wysockiej z listy radców prawnych OIRP Gdańsk.

 

Uczczono pamięć Koleżanki minutą ciszy.

 

 1. Skreślenie z listy radców prawnych na wniosek własny.

 

Rada, działając na podstawie art. 29 pkt. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, podjęła uchwały o skreśleniu dwojga radców prawnych z na listy radców prawnych OIRP Gdańsk. Uchwały podjęto jednogłośnie.

 1. Wniosek Komisji ds. wpisów po rozmowie z kandydatką ubiegająca się o wpis na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku – ref. Z. Wojciechowski.

 

Wnioskodawczyni w dniu 27 maja 2013 r. wpisana została na listę Pomorskiej Rady Adwokackiej. Od stycznia 2016 r. zawiesiła działalność adwokata. Spełnia wymogi formalne.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o wpisie Wnioskodawczyni  na listę radców prawnych OIRP Gdańsk.

 

 1. Wniosek o wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim.

 

Rada, działając na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, podjęła uchwałę o wpisie Wnioskodawcy  na listę radców prawnych OIRP Gdańsk po zdanym egzaminie radcowskim. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Przeniesienie wpisu radcy prawnego z Izby warszawskiej do Izby gdańskiej.

 

Rada, na podstawie § 24 ust. 1 w zw. § 24 ust. 5 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, uchwala co następuje:

 • 1. Przenosi się wpis radcy prawnego z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.
 • 2. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
 • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 1. Wnioski o zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego.

Działając na podstawie art. 28 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rada OIRP Gdańsk, podjęła uchwały o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu dwóch radców prawnych.

Uchwały podjęto jednogłośnie.

 1. Wnioski o uchylenie uchwał w sprawie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego złożone przez:

 

Rada jednogłośnie podjęła trzy uchwały o uchyleniu Uchwały Rady OIRP Gdańsk o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu  przez wnioskujących radców prawnych.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o radcach prawnych zatrudnionych w administracji podatkowej:

 

Kolega Paweł Czerniewski poinformował o przesłaniu projektu uchwały w sprawie stosowania art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o radcach prawnych zatrudnionych w administracji podatkowej. Zaproponował podjęcie uchwały i wystąpienie przez Radę do OBSiL przy KRRP o dokonanie interpretacji, rozważenie i podjęcie działań.

 

Rada OIRP w Gdańsku podjęła następującą uchwałę:

 1. Rada Okręgowej Izby Radców w Gdańsku postanawia zwrócić się do Ośrodka Studiów, Badań i Legislacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych o przeprowadzenie analizy:
 2. dopuszczalności w świetle art. 9 ust. 2 i 3 ustawy o radcach prawnych tworzenia w organach państwowych wyodrębnionych komórek organizacyjnych zajmujących się obsługa prawną organu z kierownikami na czele,
 3. dopuszczalności w świetle art. 9 ust. 4 ustawy o radcach prawnych oraz art. 6, 7, 13, 41 i 50 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego łączenia wykonywania zawodu radcy prawnego zatrudnionego w organie państwowym z wykonywaniem funkcji kierownika tego organu bądź kierownika wyodrębnionej komórki lub jednostki organizacyjnej w tym organie będącego przełożonym innych radców prawnych zatrudnionych w tym organie, w szczególności, gdy oba rodzaje czynności są wykonywane w ramach tego samego stosunku pracy i wymiarze czasu pracy wynikającym z art. 18 ust. 2 ustawy o radcach prawnych,
 4. dopuszczalności w świetle zasady dwuinstancyjności postępowania podatkowego wykonywania obsługi prawnej urzędów skarbowych przez komórki prawne izb skarbowych tj. w ramach stosunku pracy radców prawnych zatrudnionych w izbach skarbowych,
 5. zasadności podjęcia przez organy samorządowe działań mających na celu wprowadzenie zmian organizacyjnych w strukturach organów państwowych dotyczących funkcjonowania komórek organizacyjnych zajmujących się świadczeniem obsługi prawnej tych organów i organów im podległych lub zainicjowania zmian w art. 9 ustawy o radcach prawnych.
 6. Uzasadnienie wniosku, zawierające stanowisko Rady OIRP w Gdańsku dotyczące wskazanych zagadnień, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 7. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
 1. Podjęcie uchwały o zwołaniu Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

 

Rada jednogłośnie ustaliła termin Zgromadzenia OIRP w Gdańsku na dzień
01 października 2016 r. godz. 10.00 w siedzibie Ośrodka Szkolenia Aplikantów w Gdańsku i podjęła stosowną uchwałę.

 

 1. Wnioski o zmniejszenie liczby punktów szkoleniowych za Drugi Cykl Szkoleń Zawodowych:

 

Działając na podstawie § 10 ust. 2 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zdań organów służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 103 /2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015 r., Rada jednogłośnie podjęła uchwały o zmniejszeniu sześciorgu radcom prawnym wymaganej ilości punktów do 0 punktów szkoleniowych.

 

 1. Sprawy przekazane informacyjnie przez Rzecznika Dyscyplinarnego:

 

12.1. o wszczęciu postępowania w sprawie: R-44/14,

12.2. o umorzeniu dochodzenia w sprawach: R-98/13, R-93/15.

12.3. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawach: R-17/16, R-35/16.

 

 

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content