Komunikaty

21 września 2015

Informacja w sprawie wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Informujemy Koleżanki i Kolegów, że w związku z wejściem w życie w dniu 31.08.2015 r. niektórych przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015, poz. 1255), Krajowa Rada Radców Prawnych na posiedzeniu w dniu 11 września 2015 r. przyjęła Uchwałę nr 97/IX/2015 KRRP w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy.

Przyjęty regulamin stanowiący załącznik do uchwały określa zasady wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie, a także kwestie związane z dokumentowaniem udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Radcowie prawni, w wyznaczonym przez Dziekana Rady terminie, składają według ustalonego wzoru deklaracje udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w danym roku kalendarzowym. Na podstawie złożonych deklaracji, dziekan sporządza projekty list radców prawnych wyznaczonych do udzielania pomocy prawnej w poszczególnych miejscach (lokalach) i ich zastępców. Radca może zadeklarować udział w realizacji czynności nieodpłatnej pomocy prawnej w charakterze zastępcy wyznaczonego. Gdy liczba zgłoszeń przekracza ustalony limit dla danego miejsca, radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wyznacza się w drodze losowania. Z czynności losowania sporządza się protokół. Radcowie prawni nie wylosowani są zastępcami wyznaczonych. O kolejności zastępowania decyduje losowanie.

Listy wyznaczonych radców prawnych uchwala rada okręgowej izby radców prawnych. Dziekan przekazuje listę właściwym starostom powiatowym.

Wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego nie może być radca prawny:

  • karany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia skazania;
  • z którym umową o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255), została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego;
  • który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
  • Który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji.

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. Na każdy powiat przypada liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej odpowiadająca mnożnikowi, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy. Mnożnik oblicza się w ten sposób, że liczbę mieszkańców powiatu, przyjętą według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dzieli się przez 25 000, z tym że nie może on być mniejszy niż 2 i większy niż 35. Mnożnik wyrażony liczbą niecałkowitą zaokrągla się do liczby całkowitej w górę, jeżeli pierwsza cyfra po przecinku jest równa lub wyższa niż 5, albo w dół – jeżeli pierwsza cyfra po przecinku jest niższa niż 5.

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej może być usytuowany w jednym albo większej liczbie gminnych lub powiatowych lokali, w ramach posiadanych zasobów. Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają osobiście adwokaci lub radcowie prawni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. Wykonywanie pomocy prawnej powierzone zostało także organizacjom pozarządowym.

 

Radca prawny udziela nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie umowy zawartej z powiatem. Kwestię wynagrodzenia z tego tytułu reguluje art. 20 ust.1-5 oraz 27 ustawy (5150 zł brutto – 3% miesięcznie na 1 punkt).

 

Termin zawarcia porozumień między powiatami a radą okręgowej izby radców prawncyh w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu – 31 październik 2015 r.

 

Termin wskazania starostom przez radę okręgowej izby radców prawnych radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – 15 listopad 2015 r.

 

Termin zawarcia umów między radcami prawnymi udzielającymi nieodpłatnej pomocy prawnej a powiatem – 31 grudnia 2015 r.

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content