Komunikaty

21 sierpnia 2017

Informacja posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 18 lipca 2017 roku

Informacja

posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

w dniu 18 lipca 2017 roku

 

 

Porządkiem posiedzenie Rady OIROP w Gdańsku w dniu 18.07.2017r. objęte były następujące sprawy:

 

  1. Wniosek radcy prawnego o skreślenie z listy radców prawnych.

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem radcy prawnego o skreślenie z listy radców prawnych jednogłośnie podjęto uchwałę zgodną z ww. wnioskiem.

 

  1. Wniosek o wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim.

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem byłego aplikanta o wpis na listę radców prawnych po egzaminie radcowskim jednogłośnie podjęto uchwałę w przedmiocie wpisu Wnioskodawcy na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Gdańsku.

 

  1. Uzupełnienie uchwały Rady w sprawie wniosków o przyznanie odznak honorowych

Biorąc pod uwagę znaczącego przyczynienia się do rozwoju samorządu radcowskiego w tym  zaangażowanie w procesie dydaktycznym postanowiono wystąpić do Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z wnioskiem o przyznanie złotej odznaki honorowej „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych” dla siedmiu Osób ze środowisk: sędziowskiego i naukowego.  Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

  1. Sprawa wniosków kandydatów na członków wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych w Gdańsku

 

Radca prawny wystąpił o wyjaśnienie faktu niezakwalifikowania Go do Komisji ds. orzekania o wypadkach leczniczych. Po omówieniu procedury wyłaniania kandydatów  oceniono, że nie została ona naruszona. Ustalono, że  odpowiedzi w  powyższej sprawie udzieli Dziekan.

 

  1. Sprawy różne i wniesione.

 

  1. Rada OIRP w Gdańsku, biorąc pod uwagę aktualną sytuację związaną z pracami legislacyjnymi dotyczącymi zmian w funkcjonowaniu sądów powszechnych, KRS i Sądu Najwyższego, jednogłośnie podjęła uchwałę akceptującą i przyjmującą za własne stanowisko Prezydium Rady OIRP w Gdańsku z dnia 14 lipca 2017 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do przedmiotowej uchwały.

 

  1. Dziekan przedstawił informację na temat Pikniku z okazji Dnia Radcy Prawnego, który odbył się 15 lipca na terenach Stadionu Leśnego w Sopocie oraz podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w jego organizację, których Dziekan wymienił z imienia i nazwiska.

 

Nasz coroczny Piknik na trwałe już wpisał się w tradycję działalności integracyjnej naszego Samorządu. Cieszy nas niezmiernie liczny udział naszych Aplikantów i coraz większej rzeszy naszych młodych Koleżanek i Kolegów.

 

Bardzo prosimy Koleżanki i Kolegów Radców prawnych i Aplikantów o uwagi i sugestie dotyczące organizacji Pikniku. Może zauważacie cos, co należałoby usprawnić, a może niektóre z zaproponowanych aktywności Piknikowych szczególnie się Wam podobają i chcielibyście, aby stały się trwałym elementem naszej corocznej Imprezy ?

 

Wszystkie Wasze opinie są dla nas bardzo cenne.

 

Ustalono, że kolejny termin posiedzenia Rady i Prezydium zostanie podany w czasie późniejszym.

 

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała:

Ewa Jezierewska

 

 

 

 

 

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content