Komunikaty

26 września 2016

Zawody biegowe o puchar Dziekana OIRP w Katowicach

prawnicy plakat bieg2_Layout 1

R E G U L A M I N

 

ZAWODÓW BIEGOWYCH I NORDIC WALKING

O PUCHAR DZIEKANA OIRP W KATOWICACH

 

Organizatorzy: Tyskie Stowarzyszenie Sportowe

                             Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach

 

Bieg jest dofinansowany przez Miasto Tychy.          

 

 1. CEL ZAWODÓW

Celem   zawodów   jest   popularyzacja   sportu i kultury fizycznej, w tym, upowszechnianie aktywnego wypoczynku oraz podnoszenie poziomu sportowego  wśród radców prawnych i aplikantów radcowskich, prawników wykonujących inne zawody prawnicze oraz osób które ukończyły studia na wydziale prawa albo prawa     i administracji, a także wyłonienie najlepszych biegaczy i osób uprawiających nordic walking oraz integracja środowiska prawniczego.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW

Zawody odbędą się w dniu 23 października 2016 roku w Paprocanach w ramach  XXVI Biegu Perła Paprocan.

Bieg będzie odbywał się wokół jeziora Paprocany.

Start godzina 10.00 , przy Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany.

 

 1. UCZESTNICY

Prawo  startu  w  zawodach  posiadają wszystkie osoby wykonujące w Polsce  zawód radcy prawnego oraz aplikanci radcowscy,  osoby wykonujące inne zawody prawnicze  oraz które ukończyły studia na wydziale prawa albo wydziale prawa i administracji, a dokonały zgłoszenia w tych zawodach w trybie przewidzianym  Regulaminem Perły Paprocan  oraz niniejszym Regulaminem tj. wpisując podczas zgłoszenia na stronie internetowej imprezy XXVI Perły Paprocan w rubryce KLUB słowo RADCA albo PRAWNIK.

 

 

 1. KLASYFIKACJE
 2. Klasyfikacja prowadzona jest w następujących dyscyplinach:

1/ biegi,

2/ nordic walking.

 1. W ramach wyżej wymienionych dyscyplin wyróżnia się kategorię:

1/ radców prawnych i aplikantów radcowskich (zapisy w rubryce KLUB –RADCA),

2/ pozostałych prawników  wykonujących inne zawody prawnicze lub które ukończyły studia na wydziale prawa albo prawa i administracji (zapisy w rubryce KLUB – PRAWNIK)

 1. W ramach dyscyplin klasyfikacja dobywa się ;

1/ według zasad określonych w Regulaminie Perły Paprocan  -klasyfikacja generalna,

2/ według zasad określonych niniejszym Regulaminem tj.:

 1. w kategorii  RADCA,
 2. w kategorii PRAWNIK.
 3. w ramach kategorii określonych pod literą a) i b) wyróżnia się poniższe dystanse:

–  biegacze do wyboru 6 dystansów – od ok. 7 km (jedno okrążenie – pętla – wokół jeziora Paprocany) poprzez wielokrotność aż do maratonu, to  jest  42,195 km (sześć okrążeń),
– zawodnicy nordic walking  do wyboru 3 dystanse – ok. 7 km                                         (jedno okrążenie – pętla – wokół jeziora Paprocany), ok. 14 km                                          (dwa okrążenia)  i  półmaraton,   to jest 21,0975 km (trzy okrążenia).

 1. d) za uzyskanie na danym dystansie najlepszego czasu za pierwsze i drugie miejsce uczestnicy otrzymują medale – osobami, które są sklasyfikowane w danej dyscyplinie i kategorii są jedynie te, które zakończyły uczestnictwo w zawodach na danym dystansie,
 2. e) ponadto Puchary Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach dla najlepszego zawodnika i zawodniczki zawodów otrzymują:

– radca prawny albo aplikant radcowski, a także  radczyni prawna albo aplikantka radcowska,  którzy przebiegli w najlepszym czasie najdłuższy dystans,
– prawnik i prawniczka, którzy przebiegli w najlepszym czasie  najdłuższy dystans.

 1. INFORMACJE

Bieżące  informacje  podawane  będą  na stronie internetowej organizatora www.perlapaprocan.pl oraz www.oirp.katowice.pl w zakładka Po godzinach- Sport                       i stronie fb OIRP w Katowicach,  a w dniu zawodów, w Biurze Zawodów.

Ewentualne pytania należy kierować po adresy mailowe:

pzarzecki@kancelariazarzecki.pl

maciej.czajkowski@gcmc.pl

 

 1. ZGŁOSZENIA, NUMERY STARTOWE
 2. Zgłoszenia na zawody należy dokonać na stronie internetowej organizatora Bieguperlapaprocan.pl., zaznaczając w odpowiedniej rubryce kategorię czyli bieg lub nordic walking, a w rubryce KLUB – dla radcy prawnego lub aplikanta radcowskiego –słowo RADCA, a dla pozostałych zawodów prawniczych i osób które ukończyły  wydział prawa albo wydział prawa                        i administracji słowo: PRAWNIK.
 3. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do uiszczenia wpisowego zgodnie              z Regulaminem XXVI PERŁY PAPROCAN oraz dokonania rejestracji .
 4. Opłatę należy uiścić w zgodnie z Regulaminem XXVI PERŁY PAPROCAN.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 6. Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty przewidzianej w Regulaminie wskazanej w ust. 2.

 

 1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
 2. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem XXVI Perły Paprocan  i zmianami wprowadzonymi niniejszym R
 3. Start Biegu – 23 października 2016 roku, godzina 10:00.

 

 1. USTALENIE WYNIKÓW

We  wszystkich  dyscyplinach, kategoriach oraz poszczególnych dystansach zostanie ustalona kolejność  miejsc.

 

 

 

 1. INTERPRETACJA REGULAMINU
 2. Prawo interpretacji niniejszego  regulaminu  przysługuje  Organizatorowi, w tym w części dotyczącej Zawodów Biegowych i Nordic Waking o Puchar Dziekana OIRP                 w Katowicach –Okręgowej Izbie Radców  Prawnych, reprezentowanej przez Komitet Organizacyjny w składzie : Rzecznik Prasowy OIRP w Katowicach  – Maciej Czajkowski  i Pełnomocnik Dziekana ds. Integracji OIRP w Katowicach – Piotr Zarzecki.
 3. Dokonana interpretacja Regulaminu przez Organizatora jest ostateczna.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji spełnienia przez zawodnika warunków uczestnictwa określonych w niniejszym Regulaminie. Potwierdzeniem spełnienia tych warunków jest legitymacja zawodowa, stosowna uchwała samorządu lub dyplom ukończenia uczelni.

 

 1. RYZYKO STARTU
 2. Każdy uczestnik bierze  udział  w  zawodach na własne ryzyko                                                i odpowiedzialność.
 3. Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w zawodach.

 

11.NAGRODY I DYPLOMY

Organizator zapewnia puchary, medale  i dyplomy według zasad określonych w Regulaminie biegu XXVI  Perły Paprocan oraz ustalonych  niniejszym Regulaminem.

 

 

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content