Komunikaty

17 marca 2016

Informacja z posiedzenia Rady OIRP w Gdańsku,1 marca 2016 r.

Informacja

z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku,

odbytego w dniu 1 marca 2016 r.

 

Porządkiem posiedzenia Rady OIRP w  Gdańsku w dniu 1 marca 2016r. objęte zostały następujące sprawy:

 

 1. Skreślenia z listy radców prawnych: Pani mec. Krystyny Kaczkan i Pani mec. Hanny Pilchowskiej na skutek zgonu.

 

Rada uczciła pamięć Koleżanek minutą ciszy.

 

 1. Skreślenia z listy radców prawnych dwóch radców prawnych – na wniosek własny.

        

Uchwały podjęto jednogłośnie.

 

 1. 3. Usunięcia z listy Izby gdańskiej wpisów dwóch radców prawnych, wskutek przeniesienia się do Izby szczecińskiej i Izby warszawskiej.

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwały w tym przedmiocie  na podstawie § 24 ust. 1 w zw. § 24 ust. 5 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich.

 1. Wniosek o wpis na listę radców prawnych po egzaminie radcowskim – uchwała Komisji II stopnia.

Rada, działając na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, podjęła uchwałę o wpisie 1 Osoby na listę radców prawnych OIRP Gdańsk po zdanym egzaminie radcowskim.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 1. Rozpatrzenie wnioski Komisji ds. wpisów po rozmowach z dwoma kandydatami. Referował Kol. Marek Rusiecki.

Jedną ze spraw przesunięto na następne posiedzenie Rady na formalną prośbę Wnioskującego.

W sprawie drugie Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o wpisie na listę radców prawnych OIRP Gdańsk.

 1. Wniosek radcy prawnego o przeniesienie wpisu z Izby toruńskiej do Izby gdańskiej.

Rada jednogłośnie uwzględniała wniosek na podstawie § 24 ust. 1 w zw. § 24 ust. 5 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich.

 

 1. Wniosek radcy prawnego zawieszenie prawa wykonywania zawodu w związku z nominacją na stanowisko referendarza sądowego.

 

Rada, działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, jednogłośnie podjęła uchwałę
o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, zgodnie z wnioskiem.

 

 1. Sprawy aplikacji:

 

8.1. Wniosek aplikanta o skreślenie z listy aplikantów radcowskich.

Rada, działając na podstawie § 26 ust. 1 w zw. z § 24 ust. 9 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, jednogłośnie podjęła uchwałę o skreśleniu aplikanta listy aplikantów OIRP Gdańsk.

 

8.2. Wnioski aplikantów o rozłożenie na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską oraz wniosek aplikantki o odroczenie terminu płatności I raty do dnia 03.03.2016 r.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o rozłożeniu płatności opłaty rocznej na raty, zgodnie z wnioskami aplikantów, oraz wyraziła zgodę aplikantce na odroczenie terminu płatności I raty do dnia 03.03.2016 r.

 

8.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu szkolenia ustalonego dla
III roku aplikantów radcowskich na rok 2016.

 

Dziekan poinformował Radę o konieczności zmiany uchwały powziętej na posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2016 r. w sprawie planu szkolenia ustalonego dla III roku aplikantów radcowskich na rok 2016.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie planu szkolenia, zgodnie z przedstawioną propozycją.

 

8.4. Usunięcie wpisu aplikanta z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku z powodu wpisu aplikanta na listę aplikantów prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

 

Rada jednogłośnie uwzględniła wniosek aplikanta  na podstawie § 26 ust. 1 i 4 w zw. § 24 ust. 5 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich.

 

8.5. Usunięcie wpisu aplikanta z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku z powodu wpisu aplikanta na listę aplikantów prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie.

 

Rada jednogłośnie uwzględniła wniosek aplikanta  na podstawie § 26 ust. 1 i 4 w zw. § 24 ust. 5 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich.

 

8.6. Usunięcie wpisu aplikanta z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku z powodu wpisu aplikanta na listę aplikantów prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie.

 

Rada jednogłośnie uwzględniła wniosek aplikanta  na podstawie § 26 ust. 1 i 4 w zw. § 24 ust. 5 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich.

 

 1. Wniosek Starosty II roku aplikacji radcowskiej o dofinansowanie do Balu Aplikanta.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o dofinansowaniu Balu Aplikanta, wg zasad obowiązujących dotychczas.

 

 1. Zwołanie Zgromadzenia Delegatów – ref. Kol. Jerzy Mosek.

Dziekan poinformował o tym, że jesteśmy w roku wyborczym, a zatem musimy zwołać Zgromadzenie Delegatów, które dokona podziału obszaru Izby na okręgi wyborcze celem przeprowadzenia Zebrań Rejonowych i  ustali liczbę delegatów wybieranych w poszczególnych rejonach. W ocenie Dziekana racjonalnym wydaje się pomysł, aby 1 delegat przypadał na 15 radców prawnych ale decyzja w tym zakresie należy do  Zgromadzenia.

W razie przyjęcia tego rodzaju uchwały, przy ogólnej liczbie radców prawnych wpisanych na listę OIRP w Gdańsku wynoszącej według stanu na dzień 1 stycznia 2016 roku 2.180 os., w poszczególnych rejonach proporcje wyglądałyby następująco:

Rejon Gdańsk – 1192 radców prawnych – 80 delegatów,

Rejony Gdynia – 836 radców prawnych – 56 delegatów,

Rejon Elbląg – 152 radców prawnych – 11 delegatów.

Łączna liczba delegatów wyniosłaby – 147 osób.

Dziekan przedstawił projekt uchwały Rady w sprawie zwołania Zgromadzenia Delegatów, dzień 30 marca 2016 r o godz. 16.30 w Ośrodku Szkoleniowym wraz z porządkiem obrad.

Po dyskusji Rada przyjęła jednogłośnie uchwałę o zwołaniu Zgromadzenia Delegatów na dzień 30 marca 2016 roku.

 1. Powołanie Okręgowej Komisji Wyborczej.

 

Dziekan przedstawił informacje o zasadach przeprowadzania wyborów. Zgodnie z tymi zasadami obowiązkiem Rady jest powołanie okręgowej komisji wyborczej. Po przedstawieniu tej informacji i zgłaszaniu kandydatur Rada jednogłośnie wybrała Okręgowa  Komisję Wyborczą, w następującym składzie:

 • Paweł Abramik – Przewodniczący Komisji,
 • Justyna Ostrowska – Wardencka – Członek,
 • Karol Rymsza – Członek,
 • Edyta Seklecka – Członek,
 • Marcin Jadwiszczok – Członek,
 • Magdalena Pietrzak – Członek,
 • Michał Kęprowski – Członek,

 

 1. Wnioski Komisji ds. sportu o dofinansowanie udziału reprezentantów naszej Izby w:

12.1. Mistrzostwach narciarskich i snowboardowych do Krynicy;

 

12.2. Mistrzostwach Polski radców prawnych w koszykówce w Rzeszowie;

12.3. Turnieju Piłki Siatkowej Środowisk Prawniczych (sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, komornicy).

 

Rada jednogłośnie postanowiła dofinansować udział reprezentantów naszej Izby w ww. imprezach sportowych.

 

 

 1. Wnioski o zmniejszenie liczby punktów szkoleniowych za II Cykl Szkoleń Zawodowych; ref. Kol. Wanda Wojtiekun.

 

Kol. Wanda Wojtiekun przedstawiła wnioski 13 radców prawnych o zmniejszenie limitu punktów w II Cyklu Szkoleń do 0, z uwagi na stan zdrowia oraz o zmniejszenie limitu do 38 pkt jednemu radcy prawnemu z uwagi na sytuację zawodową.

 

Działając na podstawie § 9 pkt 1 Uchwały Nr 30/B/VII/2008 KRRP z dnia
6 czerwca 2008 r., zmienionej uchwałą NR 46/VIII/ 2011 z dnia 21 maja 2011 r. oraz uchwałą Nr 74/VIII/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r., tekst jednolity uchwały ogłoszony uchwałą nr 78/VIII/2012 r. z dnia 25 stycznia 2012 r., Rada jednogłośnie podjęła uchwały o zmniejszeniu wnioskującym radcom prawnym  wymaganej ilości punktów szkoleniowych w II Cyklu Szkoleń Zawodowych – zgodnie z Ich wnioskami.

 

 1. Prośba radcy prawnego o wyrażenie zgody na spłatę zaległości składowych w ratach z uwagi na trudną sytuację zawodową.

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o rozłożeniu zaległości składkowych radcy prawnego na raty zgodnie, z wnioskiem radcy prawnego.

 

 1. Sprawy informacyjne przekazane przez Rzecznika Dyscyplinarnego:

 

15.1. o wszczęciu postępowania  w sprawach: R-2/16, R-1/16, R-10/15;

15.2. o umorzeniu dochodzenia w sprawach: R-51/13, R-10/15, R-86/15,
R-39/15, R-90/15, R-75/14, R-31/15, R-39/11, R-66/10, R-115/13, R-17/14.

15.3. o odmowie wszczęcia dochodzenia: R-82/11.

 

 1. Sprawy wniesione i przeniesione z posiedzenia Prezydium, sprawy bieżące.

 

W tym punkcie porządku obrad posiedzenia, poza sprawami bieżącymi Rady, Kol. Zbigniew Szychowski przedstawił informację ze spotkań odbytych z patronami aplikantów radcowskich.

W spotkaniach uczestniczyła większość  patronów, jednakże nie przyszło na nie około 110 radców prawnych.

Z uwagi na rangę tych spotkań Kolega Szychowski poprosił o możliwość organizacji dodatkowego spotkania z patronami, którzy wcześniej nie mogli wziąć w nich udziału.

 

Rada jednogłośnie zaaprobowała organizację dodatkowego spotkania z radcami prawnymi – patronami.

 

 

 

 

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content