Ubezpieczenia

Kontakt: Milena Dynus
tel komórkowy: 882 102 221
iExpert.pl SA www.iexpert.pl
Al. Jerozolimskie 99/32 | 02-001 Warszawa

 

POLISA PZU 2016

w załączeniu dowody zawarcia:
1. ubezpieczenia podstawowego
2. ubezpieczenia dodatkowego
3. ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

POLISA PZU 2015

Dowody zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych za rok 2015

PROGRAM UBEZPIECZEŃ DLA RADCÓW PRAWNYCH

I. Obowiązkowe ubezpieczenie OC radców prawnych w PZU SA w koasekuracji z TUiR Warta SA

Program ubezpieczenia obowiązkowego radców prawnych składa się z dwóch elementów:

 • OC podstawowe – ubezpieczenie indywidualne
 • -OC dodatkowe – ubezpieczenie grupowe

Oba ubezpieczenia łącznie zapewniają każdemu radcy ochronę na sumę ponad 1,5 mln zł.

1. OC podstawowe:

 • Stała suma gwarancyjna – 100 tys. euro dla każdego radcy, na każde zdarzenie osobno.
 • Usługa ochrony prawnej – usługa gwarantuje pokrycie kosztów m. in.: obrony przed sądem, postępowania cywilnego, rzeczoznawców.
 • Wykluczenie prawa ubezpieczyciela do regresu – również w przypadku szkody wyrządzonej przez pracowników i aplikantów Ubezpieczonego.

2. OC dodatkowe:

 • Stała suma gwarancyjna – 250 tys. euro dla każdego radcy na wszystkie zdarzenia szkodowe.
 • Wydłużony czas ochrony – ochrona obejmuje również zdarzenia z 2005 r. oraz warunkowo szkody powstałe do 36 miesięcy po wygaśnięciu polisy.
 • Pokrycie kosztów obrony przed sądem – dodatkowo do podstawowej sumy gwarancyjnej ale nie więcej niż 125 tys. euro.
 • Ubezpieczenie pracowników – aplikantów, praktykantów i pracowników ubezpieczonego.

(więcej)

 

II. Nadwyżkowe ubezpieczenie OC radców prawnych i kancelarii w PZU SA w koasekuracji z AXA SA

Ubezpieczenie może być wykupione indywidualnie przez radcę, kancelarię lub spółkę prawników. Jeśli ubezpieczenie wystawione jest na kancelarię, pokrywa także odpowiedzialność zawodową zatrudnionych w niej adwokatów i doradców podatkowych.

Ubezpieczenie dostępne w dwóch wariantach: Act Committed i Claims Made.

1. OC nadwyżkowe Act Committed

Zalety ubezpieczenia:

 • Szeroki zakres sum gwarancyjnych – od 250 tys. zł do 4 mln zł.
 • Zgłoszenie szkody – także po wygaśnięciu ubezpieczenia pod warunkiem, że zdarzenie powodujące szkodę zaszło w okresie trwania ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie podwykonawców – dodatkowo można objąć ochroną szkody wyrządzone przez podwykonawców współpracujących z kancelarią.
 • Ubezpieczenie dokumentów – dodatkowo można objąć ochroną zniszczenie lub zaginięcie dokumentów.

(więcej)

2. OC nadwyżkowe Claims Made

Zalety ubezpieczenia:

 • Szeroki zakres sum gwarancyjnych – od 1 mln zł do 20 mln zł.
 • Wydłużony okres ochrony – ochrona obejmuje również czynności zawodowe wykonywane przed zawarciem ubezpieczenia, ale nie wcześniej, niż 1 stycznia 2005 r. oraz warunkowo szkody powstałe do 36 miesięcy po wygaśnięciu ubezpieczenia.
 • Ochrona pracowników – ubezpieczeniem objęci są również pracownicy, aplikanci i praktykanci kancelarii.
 • Rozszerzenia – dodatkowo ochroną mogą zostać objęci podwykonawcy oraz dokumenty kancelarii.

(więcej)

III. Ubezpieczenia dodatkowe:

Dodatkowo program ubezpieczeń radców zawiera instrumenty umożliwiające rozszerzenie ochrony działalności. Należą do nich:

 • 1. OC aplikanta
 • Ubezpieczenie NNW
 • Ubezpieczenie majątku kancelarii
 • Ubezpieczenie nadwyżkowe w ramach funkcji zleconych:
  • syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy
  • likwidatora, kuratora

(więcej)


 

Sprzedaż i obsługę techniczną wszystkich ubezpieczeń objętych Umową Generalną prowadzi iExpert.pl SA

Szczegółowych informacji udziela:

Kontakt: Milena Dynus
tel komórkowy: 882 102 221

Zgłaszanie szkód

Szkody z zakresu ubezpieczeń likwiduje Centrum Operacyjne Likwidacji Szkód i Świadczeń

PZU SA. Można je zgłaszać dzwoniąc pod numer: 22 308 38 90

—————————————————————————————————————————————-

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

Dlaczego kancelarie radców powinny zawrzeć/mieć dedykowane ubezpieczenie OC?

 

Każdy radca prawny w ramach członkostwa w KIRP posiada ochronę w ramach obowiązkowego OC zawodowego. Ubezpieczenie to zapewnia wszystkim radcom skuteczną ochronę, jednak obejmuje tylko odpowiedzialność osobistą. Jeśli radca prowadzi kancelarię, to pełną ochronę przed roszczeniami gwarantuje mu tylko nadwyżkowe ubezpieczenie OC kancelarii, spółek i zespołów radców prawnych.   

 

Stabilna podstawa

Każdy członek KIRP w ramach opłacanej składki członkowskiej otrzymuje ochronę  wykonywanych czynności zawodowych. Gwarantuje ją obowiązkowe ubezpieczenie OC, które wszystkich radców obejmuje ochroną na tę samą sumę 1.502.725 zł.

Polisa jest skuteczna także wówczas, gdy błąd popełnią aplikanci, praktykanci lub pracownicy zatrudnieni przez radcę na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło. To istotna zaleta obowiązkowego OC, gdyż szkody powstają często nie tyle w wyniku czynności wykonywanych przez radcę prawnego, ale jego pracowników.
Obowiązkowe OC jest zatem pewnym zabezpieczeniem interesów radców prowadzących kancelarie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub pracujących na tzw. etacie.

Niemniej jednak, gdy radca współpracuje z adwokatem kwestia odpowiedzialności ubezpieczyciela wygląda inaczej. Adwokat z uwagi na formę prowadzonej działalności jest traktowany przez ubezpieczyciela jako podwykonawca, a obowiązkowe OC radcy prawnego nie obejmuje tego typu błędów. By ochrona obejmowała podwykonawców konieczne jest zawarcie OC nadwyżkowego.

Konieczna ochrona dla spółek

Szczególną uwagę na szczelność swojej ochrony powinni jednak zwrócić radcy prowadzący działalność w formie kancelarii, spółek lub zespołów prawnych.

Powszechne jest, że radcowie prowadzą działalność w formie spółki – cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej. Warto w takim przypadku pamiętać, że ubezpieczenie zawarte w składce członkowskiej radcy prawnego nie zabezpiecza przed roszczeniami skierowanymi do spółki.

Większość odmów wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela dotyczy właśnie roszczeń kierowanych do spółek. W sytuacji, gdy umowa na obsługę prawną, doradztwo czy zastępstwo procesowe została zawarta ze spółką, a nie z radcą prawnym, to ewentualne roszczenia kierowane będą wprost do spółki, gdyż to ona, z reguły, odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

Roszczenia wpływające do ubezpieczycieli najczęściej dotyczą: niezłożenia dokumentów w odpowiednim terminie, przedawnienia, niewłaściwej oceny dokumentu, wadliwie sporządzonego wniosku, który skutkuje dla pokrzywdzonego stratą.

Ochrona dla spółek

Konieczność zapewnienia osobnej ochrony dla spółek prawnych nie jest nowością. Problem już dawno został dostrzeżony w KIRP. Dlatego odpowiednie rozwiązania ubezpieczeniowe zostały zawarte w Umowie Generalnej zawartej z PZU SA i Warta SA i AXA SA. Skuteczne zabezpieczenie działalności spółek gwarantuje ubezpieczenie OC nadwyżkowe, które dostępne jest w dwóch wariantach: act committed lub claims made.

 

Szczególnie ciekawy jest wariant OC claims made, przewiduje nie tylko ochronę na wysokie sumy bez indywidualnej oceny ryzyka, ale  obejmuje ochronę czynności wstecznych – ochrona obejmuje czynności wykonywane nawet w 2005 roku. To rozwiązanie stworzone z myślą o radcach i kancelariach, które w przeszłości prowadziły sprawy, które dziś mogą skutkować pojawieniem się roszczenia.

 

Rozszerzenia ochrony w ramach OC spółki

 

Niezależnie od zastosowanego wariantu ubezpieczeniem można objąć pracowników, wspólników, współpracujących radców, adwokatów i doradców podatkowych. To ważne bo wiele szkód powstaje w wyniku czynności współpracowników i pracowników spółki lub kancelarii. Zwłaszcza w pierwszym przypadku radca, często ma bardzo ograniczony wpływ na jakość pracy podwykonawców.

 

Ubezpieczenie przewiduje także możliwość objęcia ochroną dokumentów – ich zniszczenie, uszkodzenie lub zaginięcie. Polisa umożliwia wybór z 13 wariantów sum gwarancyjnych od 250 tys. zł, aż do 20 mln zł, co daje elastyczność przy dopasowaniu poziomu ochrony. Warto też zauważyć, że polisa spełnia wymogi zdefiniowane przez kontrahentów w przetargach.

 

Dzięki bardzo atrakcyjnym stawkom wynegocjowanym z ubezpieczycielami przez KIRP ubezpieczenie jest dostępne dla zdecydowanej większości kancelarii niezależenie od skali prowadzonej działalności. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia można uzyskać kontaktując się z iExpert.pl firmą odpowiedzialną za obsługę Umowy Generalnej.

iExpert.pl

www.iexpert.pl

 

 

 

 

 

Załączniki

Content