Płatności

Opłaty za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 roku, w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską (Dz.U.2016 poz. 2078), w roku szkoleniowym 2018 opłata za aplikację radcowską dla pierwszego, drugiego i trzeciego roku wynosi 5.460,- zł (pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych)

Opłatę należy uregulować do dnia 31 stycznia 2018 r.

lub do dnia 31 stycznia 2018 r. złożyć wniosek o rozłożenie płatności na raty (dwie lub sześć). Wniosek znajduje się w załączniku.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku ustala następujące terminy spłaty rat opłaty rocznej za aplikację w roku 2018 (Uchwała 1081/2018 w załączniku):

W przypadku II rat:

  • I rata w kwocie 2730 zł. (słownie: dwa tysiące siedemset trzydzieści złotych) płatna do dnia 28 lutego 2018 r.,
  • II rata w kwocie 2730 zł. (słownie: dwa tysiące siedemset trzydzieści złotych) płatna do dnia 30 września 2018 r.

W przypadku VI rat:

  • I rata w kwocie 910 zł. (słownie: dziewięćset dziesięć złotych) płatna do dnia 28 lutego 2018 r.,
  • II rata w kwocie 910 zł. (słownie: dziewięćset dziesięć złotych) płatna do dnia 30 kwietnia 2018 r.,
  • III rata w kwocie 910 zł. (słownie: dziewięćset dziesięć złotych) płatna do dnia 31 maja 2018 r.,
  • IV rata w kwocie 910 zł. (słownie: dziewięćset dziesięć złotych) płatna do dnia 31 lipca 2018 r.,
  • V rata w kwocie 910 zł. (słownie: dziewięćset dziesięć złotych) płatna do dnia 30 września 2018 r.,
  • VI rata w kwocie 910 zł. (słownie: dziewięćset dziesięć złotych) płatna do dnia 31 października 2018 r.

 

Wpłaty można dokonać na konto OIRP w Gdańsku: Santander Bank Polska S.A. 50 1090 1098 0000 0000 0901 6183,

w kasie Ośrodka Szkolenia lub w kasie Izby.

Osoby fizyczne, podmioty prawne chcąc uzyskać fakturę proszone są o podanie pełnych danych do faktury łącznie z NIP-em na adres marta.reliszko@oirp.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia dokonania wpłaty.


 Składka członkowska aplikanta radcowskiego

  Zgodnie z uchwałą KRRP Nr 7/VIII/2010 KRRP z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych – składka członkowska powinna być płacona miesięcznie do końca każdego miesiące którego dotyczy. Wysokość składki członkowskiej aplikantów radcowskich wynosi 20zł miesięcznie.Obowiązek uiszczania składki członkowskiej powstaje w miesiącu, w którym nastąpił wpis na listę aplikantów radcowskich.W przypadku aplikantów, których wpis na listę  prowadzoną przez daną radę okręgowej izby został usunięty w związku z podjęciem uchwały o przeniesieniu wpisu, składkę uiszcza się do okręgowej izby właściwej w sprawie podjęcia uchwały o usunięciu wpisu za okres do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym nastąpiło przeniesienie wpisu. Składkę uiszcza się do okręgowej izby, której rada podjęła uchwałę o przeniesieniu wpisu, począwszy od pierwszego dnia miesiąca w którym nastąpiło przeniesienie wpisu.

Wpłat można dokonywać na konto OIRP w Gdańsku: Santander Bank Polska S.A. nr 50 1090 1098 0000 0000 0901 6183 . W tytule przelewu należy koniecznie podać rok aplikacji, imię i nazwisko aplikanta, miesiąc/miesiące, za które jest uiszczana opłata.  W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Ośrodka Szkolenia.


Content