Płatności

 Opłaty za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2017

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 roku, w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską (Dz. U. poz. 2078), w 2017 roku opłata za aplikację radcowską dla pierwszego, drugiego i trzeciego roku w roku szkoleniowym 2017 wynosi 5200 zł (pięć tysięcy dwieście złotych)

Wpłaty można dokonać na konto: Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk 50 1090 1098 0000 0000 0901 6183, w kasie Ośrodka Szkolenia lub w kasie Izby.

Zgodnie z Uchwałą Nr 179/2017 podjętą przez Radę OIRP w Gdańsku w dniu 10 stycznia 2017 r., termin uiszczenia opłaty rocznej za aplikację radcowską został ustalony na dzień 31 stycznia 2017 r.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku zgodnie z Uchwałą Nr 178/2017 podjętą w dniu 10 stycznia 2017 r. ustala następujące terminy spłaty rat opłaty rocznej za aplikację w roku 2017:

W przypadku II rat:

 • I rata w kwocie 2600 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych) płatna do dnia 17 lutego 2017 r.,
 • II rata w kwocie 2600 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych) płatna do dnia 31 października 2017 r.

W przypadku III rat:

 • I rata w kwocie 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) płatna do dnia 17 lutego 2017 r.,
 • II rata w kwocie 1600 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych) płatna do dnia 31 maja 2017 r.,
 • III rata w kwocie 1600 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych) płatna do dnia 31 października 2017 r.

W przypadku IV rat:

 • I rata w kwocie 1300 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych) płatna do dnia 17 lutego 2017 r.,
 • II rata w kwocie 1300 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych) płatna do dnia 14 kwietnia 2017 r.,
 • III rata w kwocie 1300 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych) płatna do dnia 14 lipca 2017 r.,
 • IV rata w kwocie 1300 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych) płatna do dnia 31 października 2017 r.

W przypadku V rat:

 • I rata w kwocie 1040 zł (słownie: tysiąc czterdzieści złotych) płatna do dnia 17 lutego 2017 r.,
 • II rata w kwocie 1040 zł (słownie: tysiąc czterdzieści złotych) płatna do dnia 14 kwietnia 2017 r.,
 • III rata w kwocie 1040 zł (słownie: tysiąc czterdzieści złotych) płatna do dnia 31 maja 2017 r.,
 • IV rata w kwocie 1040 zł (słownie: tysiąc czterdzieści złotych) płatna do dnia 14 lipca 2017 r.,
 • V rata w kwocie 1040 zł (słownie: tysiąc czterdzieści złotych) płatna do dnia 31 października 2017 r.

W przypadku VI rat:

 • I rata w kwocie 900 zł (słownie: dziewięćset złotych) płatna do dnia 17 lutego 2017 r.,
 • II rata w kwocie 860 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 14 kwietnia 2017 r.,
 • III rata w kwocie 860 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 31 maja 2017 r.,
 • IV rata w kwocie 860 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 14 lipca 2017 r.,
 • V rata w kwocie 860 zł (słownie :osiemset sześćdziesiąt złotych) płatna do 15 września 2017 r.,
 • VI rata w kwocie 860 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 31 października 2017 r.

Wnioski o rozłożenie płatności na raty można składać do 31 stycznia 2017 r.

Osoby fizyczne, podmioty prawne chcąc uzyskać fakturę proszone są o podanie pełnych danych do faktury łącznie z NIP-em w sekretariacie Ośrodka Szkolenia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia dokonania wpłaty.

Aplikanci II i III roku, którzy zgłaszali chęć otrzymywania faktur za opłaty za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2016, a nie chcą już otrzymywać ich w roku szkoleniowym 2017, również proszeni są o zgłoszenie tej informacji.

 


 Składka członkowska aplikanta radcowskiego

  Zgodnie z uchwałą KRRP Nr 7/VIII/2010 KRRP z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych – składka członkowska powinna być płacona miesięcznie do końca każdego miesiące którego dotyczy. Wysokość składki członkowskiej aplikantów radcowskich wynosi 20zł miesięcznie.Obowiązek uiszczania składki członkowskiej powstaje w miesiącu, w którym nastąpił wpis na listę aplikantów radcowskich.W przypadku aplikantów, których wpis na listę  prowadzoną przez daną radę okręgowej izby został usunięty w związku z podjęciem uchwały o przeniesieniu wpisu, składkę uiszcza się do okręgowej izby właściwej w sprawie podjęcia uchwały o usunięciu wpisu za okres do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym nastąpiło przeniesienie wpisu. Składkę uiszcza się do okręgowej izby, której rada podjęła uchwałę o przeniesieniu wpisu, począwszy od pierwszego dnia miesiąca w którym nastąpiło przeniesienie wpisu.

Wpłat można dokonywać na konto: Bank Zachodni WBK S.A. I O/Gdańsk nr 50 1090 1098 0000 0000 0901 6183 . W tytule przelewu należy koniecznie podać rok aplikacji, imię i nazwisko aplikanta, miesiąc/miesiące, za które jest uiszczana opłata.  W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Ośrodka Szkolenia.


Załączniki

Content