Kolokwia III rok

Lista osób zdających kolokwium pisemne z prawa administracyjnego przy użyciu sprzętu komputerowego.

Informacja o miejscu i terminie kolokwium.

Aplikanci III roku aplikacji radcowskiej, którzy w dniu 19 listopada 2019 r.  przystąpią do kolokwium z przedmiotu: Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe., a którzy chcą skorzystać z możliwości zdawania kolokwium przy użyciu sprzętu komputerowego proszeni są o złożenie w sekretariacie ośrodka szkolenia do dnia 04.11.2019 r. stosownego oświadczenia.

Kolokwium poprawkowe dla III roku aplikacji radcowskiej z przedmiotu Zasady  wykonywania  zawodu  radcy  prawnego,  etyka radcy  prawnego oraz  organizacja  i funkcjonowanie samorządu radców prawnych odbędzie się w dniu 15 listopada 2019 r. (piątek) o godzinie 13:15 w Ośrodku Szkolenia Aplikantów, ul. Czajkowskiego 3.


Wyniki kolokwium.

Lisa osób przystępujących do kolokwium z prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych w dniu 10 czerwca 2019 r. z podziałem na komisje egzaminacyjne. Kolokwium odbędzie się w Ośrodku Szkolenia Aplikantów, ul. Czajkowskiego 3.

 

W załączniku zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie III roku aplikacji:
– pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (67 pytań);
– pytania z zakresu etyki radcy prawnego (94 pytania);
– pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (50 pytań).

W załączniku:

1. Uchwała nr 192/2019/Prez w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów I, II i III roku z przedmiotów objętych wykazem kolokwiów w roku 2019

2. Uchwała nr 193/2019/Prez w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów podczas kolokwiów w roku szkoleniowym 2019 wraz z przepisami porządkowymi.

3. Uchwała nr 209/2019/Prez w sprawie ustalenia warunków zdawania kolokwiów pisemnych przez aplikantów radcowskich I, II, i III roku aplikacji przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, z wykorzystaniem aplikacji komputerowej „Kolokwium”, w roku szkoleniowym 2019 wraz z regulaminem porządkowym

Załączniki

Content