III rok aplikacji

Program III roku aplikacji obejmuje 86 h wykładów i 154 h ćwiczeń z przedmiotów:

  • Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego (kolokwium w formie ustnej),
  • Prawo administracyjne ustrojowe i materialne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe (kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego (kazusu) polegającego na sporządzeniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej albo opinii o niecelowości tego typu skarg),
  • Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka,
  • Sztuka prezentacji i przekonywania,
  • Retoryka, erystyka, etykieta w wykonywaniu zawodu,
  • Marketing usług prawniczych i komunikacja z klientem.

W trakcie III roku aplikant obowiązany jest ponadto do odbycia praktyk (w wymiarze 40 jednodniowych zajęć) w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów, biurach prawnych przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych (pod nadzorem radcy prawnego), w tym w organach administracji publicznej, a w miarę możliwości także w sądach – z czego co najmniej 24 zajęcia w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów.

Content