II rok aplikacji

Program II roku aplikacji obejmuje 111 h wykładów i 129 h ćwiczeń z przedmiotów:

  • Historia świadczenia pomocy prawnej, zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze (kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego (kazusu) polegającego na sporządzeniu pozwu),
  • Prawo karne, prawo karne skarbowe, prawo wykroczeń , postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia (kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego (kazusu) polegającego na sporządzeniu apelacji, opinii o jej niecelowości lub projektu aktu oskarżenia prywatnego),
  • Prawo gospodarcze (kolokwium w formie ustnej)
  • Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne (kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego polegającego na napisaniu pisma procesowego w postaci pozwu, wniosku, umowy lub opinii prawnej.)

W trakcie II roku aplikant obowiązany jest ponadto do odbycia praktyk (w wymiarze 40 jednodniowych zajęć) w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów, biurach prawnych przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych (pod nadzorem radcy prawnego), w tym w organach administracji publicznej, a w miarę możliwości także w sądach – z czego co najmniej 24 zajęcia w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów.

Content