Kolokwia

Lista zdających z podziałem na komisje  na kolokwium ustne z przedmiotu: Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych


W załączniku zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji,
– pytania z zakresu prawa pracy (158 pytań);
– pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (60 pytań).


W załączniku uchwała Nr 31/2017/Prez podjęta przez Prezydium OIRP w Gdańsku w dniu 04.04.2017 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów I, II i III roku aplikacji oraz Uchwała 35/2017/Prez w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów podczas kolokwiów.

Content