Egzamin wstępny

Informacja dla osób przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2018 r.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 331 ust. 4 i art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 29 września 2018 r. (sobota) godz. 11.00.

Rekrutacja on-line

Rekrutacja na egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2018 roku, w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku odbywa się poprzez elektroniczny system komputerowy zamieszczony na stronie http://ewnar.devconfido.pl

Rejestracja elektroniczna ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w rozumieniu przepisów ustawy o radcach prawnych.
Oznacza to konieczność złożenia takiego zgłoszenia wraz z załącznikami w formie pisemnej.

Na podanej wyżej stronie znajduje się szczegółowa instrukcja dotycząca procedury on-line. W pierwszej kolejności należy zarejestrować swoje konto dostępowe drogą internetową. Po zalogowaniu i wprowadzeniu niezbędnych danych i zapisaniu ich na komputerze należy wydrukować i podpisać formularze – wniosku oraz kwestionariusza osobowego.

Pomoc techniczną dotyczącą działania systemu rekrutacyjnego można uzyskać pisząc na adresy poczty elektronicznej umieszczone na portalu rekrutacyjnym (na dole strony z napisem POMOC).

Wniosek wraz z kwestionariuszem należy dołączyć do wymaganego kompletu dokumentów i wysłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 35, 80-803 Gdańsk.
Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską upływa w dniu 15 sierpnia 2018 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1.050,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata – opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2018 r.”

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego (wydruk z extranetu kandydatów).
  • Kwestionariusz osobowy (wydruk z extranetu kandydatów).
  • Podpisany życiorys (w formie CV lub tradycyjnej – opisowej).
  • Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego.
  • Zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (22 września 2018 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej  i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.
  • Oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny.
  • Trzy zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
  • Odpis skrócony aktu małżeństwa – kopia (tylko w przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych)
Content