Egzamin wstępny

Informacja dla osób przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2019 r.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 331 ust. 4 i art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 28 września 2019 r. (sobota) godz. 11.00.

Rekrutacja on-line

Rekrutacja na egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2019 roku, w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku odbywa się poprzez elektroniczny system komputerowy zamieszczony na stronie http://ewnar.devconfido.pl

Rejestracja elektroniczna ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w rozumieniu przepisów ustawy o radcach prawnych.
Oznacza to konieczność złożenia takiego zgłoszenia wraz z załącznikami w formie pisemnej.

Na podanej wyżej stronie znajduje się szczegółowa instrukcja dotycząca procedury on-line. W pierwszej kolejności należy zarejestrować swoje konto dostępowe drogą internetową. Po zalogowaniu i wprowadzeniu niezbędnych danych i zapisaniu ich na komputerze należy wydrukować i podpisać formularze – wniosku oraz kwestionariusza osobowego.

Pomoc techniczną dotyczącą działania systemu rekrutacyjnego można uzyskać pisząc na adresy poczty elektronicznej umieszczone na portalu rekrutacyjnym (na dole strony z napisem POMOC).

Wniosek wraz z kwestionariuszem należy dołączyć do wymaganego kompletu dokumentów i wysłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 35, 80-803 Gdańsk.
Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską upływa w dniu 14 sierpnia 2019 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1 125 zł (słownie: tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata – opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2019 r.”.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego – wydruk z systemu komputerowego zamieszczonego na stronie http://ewnar.devconfido.pl
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 • zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (21 września 2019 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,
 • 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Wnioski o wpis na listę aplikantów radcowskich

Pozytywny wynik z egzaminu wstępnego uprawnia do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich. 

Wniosek o wpis na listę aplikantów można złożyć osobiście w siedzibie Biura OIRP w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 35 albo wysłać go pocztą na adres: OIRP w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 35, 80-803 Gdańsk.

Do wniosku (w załączniku poniżej) należy dołączyć:

 • Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (podstawa prawna: art. 24 ust. 2a pkt 1 w zw. z art. 33 ust. 5 ustawy o radcach prawnych); wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy o radcach prawnych) oraz oświadczenie o zakończonych lub toczących się postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych (podstawa prawna: Uchwała Nr 110/VII/2010 KRRP z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich) (wzór oświadczenia)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za wpis na listę aplikantów w wysokości 225 zł (podstawa prawna: Uchwała Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych), na konto OIRP Gdańsk: Santander Bank Polska S.A. 50 1090 1098 0000 0000 0901 6183
 • oryginał dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo urzędowy odpis tego dyplomu, albo poświadczoną notarialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu tego dyplomu.
 • w przypadku osób posługujących się obecnie innym nazwiskiem niż widniejące na dyplomie, konieczne jest dołączenie odpisu aktu stanu cywilnego potwierdzającego zmianę nazwiska np. odpisu skróconego aktu małżeństwa (dotyczy osób, które nie złożyły takiego dokumentu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikacje radcowską bądź zmieniły nazwisko w ostatnim czasie);

Prosimy pamiętać, iż składane dokumenty muszą być podpisane!

Content