Egzamin radcowski

Informacja dla zdających egzamin radcowski w 2019 r.:

Egzamin radcowski w 2019 r. składa się z pięciu części pisemnych i odbywa się w ciągu czterech dni:

 – w dniu 26 marca 2019 r. od godz. 10.00 zdający rozwiązują zadanie z zakresu prawa karnego – czas na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut,

– w dniu 27 marca 2019 r. od godz. 10.00 zdający rozwiązują zadanie z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego – czas na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut,

– w dniu 28 marca 2019 r. od godz. 10.00 zdający rozwiązują zadanie z zakresu prawa gospodarczego- czas na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut,

– w dniu 29 marca 2019 r. od godz. 10.00 zdający rozwiązują zadanie z zakresu prawa administracyjnego i zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki – czas na rozwiązanie zadań wynosi 480 minut.

 Czas trwania każdej części egzaminu zostanie wydłużony o połowę w przypadku zdającego będącego osobą niepełnosprawną, który wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu złożył dokumenty wymienione w § 9 ust. 3a i 3b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu radcowskiego. Z kolei zgodnie z § 9 ust. 5 tego rozporządzenia, zdająca karmiąca piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie trwania każdej części egzaminu radcowskiego. Zdająca karmiąca więcej niż jedno dziecko w czasie trwania każdego dnia egzaminu radcowskiego ma prawo do dwóch przerw, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie na wniosek zdającej mogą być udzielane łącznie. Przerwy te nie podlegają wliczeniu do czasu trwania danego egzaminu radcowskiego.

 Zgodnie z treścią art. 41 § 1 k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej (Komisję egzaminacyjną) o każdej zmianie swojego adresu, natomiast stosownie do treści § 2 ww. przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Miejsce przeprowadzenia egzaminu zostało wyznaczone w Hali Widowiskowo-Sportowej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku przy ulicy Kazimierza Górskiego 1 (wjazd od Al. Grunwaldzkiej, skręt za budynkiem nr 574.

Parking dla zdających będzie bezpłatny. Przed salą dostępna będzie szatnia dla zdających.

Zdający powinni przybyć w każdy dzień egzaminu na miejsce jego przeprowadzenia o godzinie 9.00. Od tej godziny rozpocznie się rejestracja zdających.

Nieobecność zdającego podczas egzaminu radcowskiego oraz stawienie się na egzamin po jego rozpoczęciu, bez względu na przyczynę, uważa się za odstąpienie od udziału w egzaminie (art. 364 ust. 13 w zw. z art. 338 ust. 2 ustawy o radcach prawnych).

Każdorazowo – przed rozpoczęciem każdej części egzaminu radcowskiego, przed wejściem na salę, zdający okazują dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (§ 7 ust. 2 rozporządzenia).

Podczas egzaminu radcowskiego zdający nie może posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji. Nie jest dozwolone posiadanie np. telefonu komórkowego, tabletu, i-poda, itp. (art. 364 ust. 11 ustawy o radcach prawnych). Komisja nie zapewnia przechowania tych przedmiotów. W przypadku wniesienia na salę egzaminacyjną tego typu urządzeń, obowiązek ich zdeponowania na czas trwania egzaminu poza miejscem jego zdawania obciąża zdającego, który ponosi ryzyko ich utraty lub uszkodzenia.

Podczas rozwiązywania zadań zdający może korzystać (art. 364 ust. 12 ustawy o radcach prawnych) z tekstów:

 • aktów prawnych,
 • komentarzy,
 • orzecznictwa

Niedopuszczalne jest posiadanie własnych materiałów, np.: notatek, opracowań, wzorów pism procesowych, jak też monografii, podręczników czy kserokopii pism procesowych lub innych dokumentów pochodzących z akt konkretnych spraw sądowych. Złamanie tego zakazu skutkować będzie wykluczeniem z egzaminu.

Zdający może być wykluczony z egzaminu przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, jeśli w trakcie egzaminu korzysta z pomocy innej osoby, posługuje się niedozwolonymi urządzeniami lub materiałami, pomaga innym zdającym lub w inny sposób zakłóca przebieg egzaminu radcowskiego (art. 364 ust. 13 w zw. z art. 338 ust. 4 ustawy o radcach prawnych oraz § 14 rozporządzenia).

W trakcie egzaminu zdający może opuścić salę jedynie w wyjątkowej sytuacji, po uzyskaniu zgody przewodniczącego komisji lub jego zastępcy, pod nadzorem wyznaczonego przez nich członka komisji.

Przed opuszczeniem sali zdający przekazuje zadanie przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy.

Zabronione jest wynoszenie przez zdających zadań wraz z pracą zawierającą rozwiązanie zadania poza salę egzaminacyjną (§ 13 ust. 2 rozporządzenia).

Zdający sporządzający pracę z użyciem sprzętu komputerowego, winien pod nadzorem członka komisji w oknie dialogowym programu zaznaczyć  „OPUSZCZENIE SALI”, a po powrocie – odznaczyć w oknie dialogowym „POWRÓT NA SALĘ”, po czym przystąpić do dalszego rozwiązywania zadania. Naciśnięcie przycisku „OPUSZCZENIE SALI” blokuje możliwość edycji tekstu i wyłącza podgląd dokumentu na monitorze komputera.

Wyłączenie podglądu pracy na monitorze komputera w przypadku opuszczenia przez zdającego sali /zasłonięcie ekranu, w przypadku odejścia od stolika np. w celu skorzystania z lexa/ uniemożliwi innym zdającym, w szczególności siedzącym bezpośrednio za opuszczonym stanowiskiem, wgląd w pracę tego zdającego, co ma szczególne znaczenie w kontekście zasady samodzielności prac.

Zdający egzamin przy użyciu sprzętu komputerowego, może w każdej chwili zrezygnować z tej formy zdawania i przejść na pisanie odręczne – gdy mimo pomocy osób wsparcia technicznego nie uda się przywrócić prawidłowego działania aplikacji lub gdy taką wolę – bez względu na przyczynę – wyrazi zdający. Decyzję o przejściu na pisanie ręczne zdający obowiązany jest bezwzględnie zgłosić przewodniczącemu komisji.

 W pewnych sytuacjach okno aplikacji w trakcie trwania egzaminu może zostać podświetlone na czerwono. Taka sytuacja jest dla zdającego i członków komisji sygnałem o niepożądanym zachowaniu użytkownika Aplikacji (np. wyjęciu pendriva, próbie korzystania z zewnętrznych danych lub próbie uzyskania połączenia z urządzeniami zewnętrznymi) lub niewłaściwym działaniu komputera (np. przejścia systemu komputerowego zdającego w stan uśpienia lub włączenia się funkcji wygaszacza ekranu). Taka sytuacja zobowiązuje zdającego do niezwłocznego zgłoszenia „czerwonego ekranu” komisji egzaminacyjnej.

Wszelkie działania zostają automatycznie zapisane w logach Aplikacji, które są dołączone do pracy egzaminacyjnej, co umożliwi monitorowanie wszelkich operacji dokonywanych przy użyciu komputera.

Zdający zobowiązany jest zgłosić komisji wszelkie problemy związane z uruchomieniem Aplikacji lub zakłóceniem jej funkcjonowania w trakcie egzaminu.

Jeżeli zdający będzie ignorował cyklicznie pojawiający się „czerwony ekran”, wszystkie funkcje Aplikacji zostaną zablokowane, a jedynym sposobem na zamknięcie Aplikacji będzie twardy restart komputera. Będzie to sygnalizowane komunikatem: „Wykryto zdarzenia, które są niedozwolone podczas zdawania egzaminu. W celu weryfikacji proszę o kontakt z członkiem komisji egzaminacyjnej”.

Do prawidłowego działania Aplikacji konieczne jest właściwe przygotowanie sprzętu o określonych wymogach technicznych, przy czym obowiązek ten spoczywa na zdających, którzy zadeklarowali taką formę rozwiązywania zadań.

 Informujemy o:

 • zakazie wyjmowania przez zdających nośnika (pendrive’a) w trakcie pisania pracy,
 • tym, że wyjęcie pendrive’a z portu USB może nastąpić dopiero po zamknięciu Aplikacji,
 • zakazie używania przez zdających w trakcie egzaminu jakiegokolwiek innego programu, niż zawarta na nośniku Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych.

 Bezwzględnie konieczne jest uruchomienie aplikacji wyłącznie z otrzymanego nośnika. Podczas poprzednich egzaminów zdarzały się bowiem przypadki uruchomienia aplikacji w wersji demonstracyjnej, co uniemożliwiło wydrukowanie pracy egzaminacyjnej. Sporządzenie pracy egzaminacyjnej z użyciem wersji demonstracyjnej jest równoznaczne z całkowitą utratą pracy bez możliwości jej odzyskania z uwagi na brak funkcji zapisu.

 Jednocześnie przypominamy, że tylko właściwie przygotowany i spełniający wymogi techniczne sprzęt komputerowy zapewni działanie Aplikacji do zdawania egzaminu. Przygotowanie sprzętu komputerowego – zgodnie z parametrami, które zostały podane na stronie www.ms.gov.pl – jest obowiązkiem osób, które zadeklarowały taką formę rozwiązywania zadań. Proszę w związku z powyższym zapoznać się z wszystkimi informacjami na temat działania Aplikacji oraz jej wersją demonstracyjną, które zostały ogłoszone na podanej wyżej stronie www.

Zdający uruchamiają aplikację poprzez dwukrotne kliknięcie na ikonę „start.exe” Po uruchomieniu aplikacji, w oknie „Podaj kod”, zdający powinni wpisać kod z koperty i zatwierdzić operację. Numer kodu będzie automatycznie wpisywany na każdej stronie pracy.

Nie jest dopuszczalne w żadnym miejscu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie zadania wpisanie imienia i nazwiska zdającego. Praca zawierająca rozwiązanie zadania pisemnego bez prawidłowo zamieszczonego oznaczenia kodowego nie podlega ocenie komisji egzaminacyjnej, co skutkuje otrzymaniem przez zdającego negatywnego wyniku egzaminu (§ 11 ust. 3 rozporządzenia).

Kopie pracy są jednocześnie zapisywane na pendrivie i twardym dysku komputera automatycznie co 1 minutę, minimalizując ryzyko utraty danych. Zdający ma możliwość uzyskiwania częstszych zapisów pracy poprzez odznaczanie funkcji „Zapisz” na pasku zadań w oknie dialogowym.

Po zakończeniu pracy przed wyznaczonym czasem zdający sygnalizuje zakończenie rozwiązywania zadania przez podniesienie ręki. Po podejściu do jego stołu przez członka komisji, zdający winien odznaczyć w oknie dialogowym „Koniec” i potwierdzić tą operację na wyświetlonym komunikacie. Praca zostanie wówczas automatycznie zapisana w formacie PDF.

 Zamknięcie Aplikacji przebiega w następujący sposób:

 • zdający klika przycisk zakończenia egzaminu „KONIEC”,
 • zdający potwierdza tę operację poprzez naciśnięcie klawisza „TAK” w odpowiedzi na wyświetlone pytanie: „Czy jesteś pewien zakończenia egzaminu” – praca zostanie wówczas automatycznie zapisana w formacie PDF,
 • automatycznie pojawia się okno z informacją: „Wygenerowano końcowe dokumenty w lokalizacjach: <lokalizacje plików>”, po naciśnięciu przycisku „OK”, dojdzie do zamknięcia Aplikacji. Po jej zamknięciu, na ekranie pojawi się pulpit użytkownika.

Następnie zdający wyjmuje nośnik z komputera i udaje się do wskazanego przez przewodniczącego stanowiska komputerowego, gdzie pod nadzorem członka komisji drukuje swoją pracę.

 

Poniżej pouczenie o podstawach, celu i zakresie przetwarzania danych osobowych dla osób zgłaszających przystąpienie do egzaminu radcowskiego w 2019 r.

 

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Nr 2                   Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego                    do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego
w 2019 r. z siedzibą w Gdańsku                                              z siedzibą w Gdańsku
SSO Krzysztof Solecki                                                              SSO Leszek Jantowski

 

 

POUCZENIE

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Minister Sprawiedliwości jako administrator danych osobowych, uprzejmie informuję, co następuje:

1. Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w toku postępowania związanego z powołaniem komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do wykonania zadania publicznego realizowanego w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 

2. W Ministerstwie Sprawiedliwości powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Sposoby kontaktu:
Inspektor Ochrony Danych
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa,
adres e-mail: iod@ms.gov.pl.

 

3. Dane osobowe udostępnione w toku postępowania związanego z powołaniem komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego, co do zasady nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, a odbiorcami tych danych będą wyłącznie podmioty włączone z mocy prawa w proces przygotowania i przeprowadzenia egzaminu radcowskiego, tj.:

– członkowie właściwej komisji egzaminacyjnej, w ramach wzajemnej współpracy,
– właściwe rady okręgowe  izb radców prawnych, w ramach zapewniania obsługi administracyjnej i technicznej działalności komisji egzaminacyjnych,
– przedstawiciele firmy zapewniającej wydrukowanie i doręczenie materiałów egzaminacyjnych, w zakresie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu komórkowego w stosunku do osób upoważnionych do odbioru przesyłki.

 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie Sprawiedliwości.

 

5. W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w resorcie sprawiedliwości niektóre dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe udostępnione w toku postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia wyniku egzaminu nie będą podlegały profilowaniu.

 

6. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania.

 

7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych):

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja dotycząca

EGZAMINU RADCOWSKIEGO

(26 – 29 marca 2019 r.)

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim 

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 361 ust. 9 i art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, tj.:

 • doktorów nauk prawnych,
 • osób, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego,
 • osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
 • osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
 • osób, które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,
 • osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny lub komorniczy,
 • osób, które zajmują stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 • osób, które w terminie określonym w art. 241 ustawy o radcach prawnych nie złożyły wniosku o wpis na listę radców prawnych,
 • osób, o których mowa w art. 292 2 ustawy o radcach prawnych;

 

na dzień 26 marca 2019 r. godz. 10.00 – część pierwsza, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego, na dzień 27 marca 2019 r. godz. 10.00 – część druga, obejmująca zadanie z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, na dzień 28 marca 2019 r. godz. 10.00 – część trzecia, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego oraz na dzień 29 marca 2019 r. godz. 10.00 – część czwarta i piąta, obejmująca rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki.

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy składać w terminie do dnia 9 lutego 2019 r. – przez osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych oraz w terminie do dnia 5 marca 2019 r. – przez osoby, które odbyły aplikację radcowską.

Opłata egzaminacyjna wynosi 1 800 (słownie: jeden tysiąc osiemset) złotych.

Opłatę należy uiścić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem:imię i nazwisko zdającegoopłata za egzamin radcowski w 2019 r..

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy dołączyć:

I.   w przypadku osób, które odbyły aplikację radcowską:

 1. zaświadczenie o odbyciu aplikacji radcowskiej,
 2. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski.

II.  w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych odpowiednio:

 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,
 • kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora lub asystenta sędziego, a w przypadku osób, które były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego – również dokumenty określające zakres ich obowiązków,
 • dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres wykonywania na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
 • dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
 • dokument zaświadczający o ukończeniu aplikacji legislacyjnej oraz dokumenty zaświadczające co najmniej 4 – letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,
 • dokument zaświadczający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego,
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski,
 • 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 

Osoby przystępujące do egzaminu radcowskiego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, mogą składać dokumenty:

> osobiście: w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 35  (I piętro)

od poniedziałku do czwartku  w godzinach 8 – 16,

w piątek w godzinach 8 – 15

> pocztą: na adres  80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 35

 


 

Egzamin radcowski – informacje ogólne

Do egzaminu radcowskiego może przystąpić osoba, która odbyła aplikację radcowską i otrzymała zaświadczenie o ukończeniu aplikacji.

Bez odbycia aplikacji radcowskiej do egzaminu radcowskiego mogą przystąpić:

 • doktorzy nauk prawnych,
 • osoby, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego,
 • osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
 • osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
 • osoby, które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,
 • osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny lub komorniczy,
 • osoby, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Egzamin radcowski przeprowadzają komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego powoływane przez Ministra Sprawiedliwości w drodze zarządzenia. W skład komisji egzaminacyjnych wchodzą 4 osoby wskazane przez Ministra Sprawiedliwości i 4 osoby wskazane przez Krajową Radę Radców Prawnych spośród radców prawnych.

Egzamin polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego osoby przystępującej do egzaminu radcowskiego do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu radcy prawnego.

W pierwszym dniu egzaminu radcowskiego zdający rozwiązuje zadanie z pierwszej części egzaminu radcowskiego
z zakresu prawa karnego, w drugim dniu egzaminu radcowskiego – zadanie z drugiej części egzaminu radcowskiego
z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, natomiast w trzecim dniu egzaminu radcowskiego – zadanie z trzeciej części egzaminu radcowskiego z zakresu prawa gospodarczego. Czas na rozwiązanie każdego z tych zadań wynosi 360 minut, liczonych od chwili wskazanej przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę. W czwartym dniu egzaminu radcowskiego zdający rozwiązuje zadanie z czwartej części egzaminu radcowskiego z zakresu prawa administracyjnego oraz zadanie z piątej części egzaminu radcowskiego z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki. Czas na rozwiązanie tych zadań wynosi łącznie 480 minut, liczonych od chwili wskazanej przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę.
Pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego otrzymuje zdający, który z każdej części egzaminu radcowskiego otrzymał ocenę pozytywną.

Komisja egzaminacyjna podejmuje uchwałę o wyniku egzaminu radcowskiego Od uchwały o wyniku egzaminu radcowskiego zdającemu przysługuje odwołanie do komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały.

Egzamin radcowski – aplikacja do zdawania egzaminu

Poniżej przedstawiamy instrukcję obsługi „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych”, obowiązującej na egzaminach: komorniczym, adwokackim i radcowskim w 2019 r.

Aplikacja skierowana jest do osób zdających egzaminy komorniczy, adwokacki i radcowski w rozumieniu przepisów odpowiednio: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1309, z późn. zm.) w zw. z art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, z późn. zm.), ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184, z późn. zm.) i ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115, z późn. zm.).

Stosownie do treści 22a ust. 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 82), § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 112) oraz § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 116), zdający są uprawnieni do dokonania wyboru sposobu rozwiązywania zadań w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Założenia dotyczące zamieszczenia wersji demonstracyjnej Aplikacji:

 • zapoznanie się zdających z funkcjonalnością aplikacji;
 • zebranie uwag celem poprawy funkcjonalności.

Aplikacja jest udostępniona w wersji demonstracyjnej i ze względów bezpieczeństwa posiada wyłączone zabezpieczenia oraz funkcję zapisu pracy.

Zabronione jest debugowanie, dekompilowanie i jakakolwiek ingerencja w kod programu.

Wersję finalną aplikacji zdający otrzymają przed rozpoczęciem egzaminów na nośnikach pamięci – pendrive (nośniki te zapewni Ministerstwo Sprawiedliwości).

Minimalne wymagania*, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji:

 • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
 • 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);
 • system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; Windows 8.1, Windows 10;
 • zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1[1];
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
 • wolny port USB;
 • konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2];
 • odinstalowany program antywirusowy;
 • wyłączony wygaszacz ekranu;
 • opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” /„wysoka wydajność”[3];
 • zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
 • wyłączone aktualizacje automatyczne.

Uwagi:

 • Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
 • Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.
 • Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

* Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo. Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugeruje się odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.

W celu rozpoczęcia testowania „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych” należy:

 • Pobrać plik DEMO.zip
 • Rozpakować plik DEMO.zip na dysku lokalnym komputera
 • Uruchomić plik START.exe z katalogu AZEP

W przypadku pytań technicznych dotyczących Aplikacji AZEP, prosimy o kontakt: egzamin.prawniczy@ms.gov.pl

Aplikację można pobrać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: kliknij

Załączniki

Content